Burlington (EUR)
In welke winkel wil je winkelen?

Openbaar verwerkingsregister

1. Naam en adres van de verantwoordelijke instantie

FALKE KGaA
Oststraße 5
D-57392
Schmallenberg

2. Bedrijfsleiding/Directie

Franz-Peter Falke
Paul Falke

3. Hoofd van de instantie verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

Rainer Epe

4. Doel van het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens

Het doel van de onderneming is de productie van sport- en kledingartikelen en de verkoop via de detailhandel en online-winkels.

5. Beschrijving van de betreffende groepen

Om het beoogde doel te realiseren, wordt voor de volgende groepen persoonsgerelateerde gegevens of gegevenscategorieën verzameld, verwerkt en gebruikt:

Klantgegevens: (met name contactgegevens, zoals telefoon-, fax- en e-mailgegevens, contactgeschiedenis evenals andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract)
Gegevens belanghebbenden: (in het bijzonder contactgegevens (zie hierboven) en andere gegevens die nodig zijn voor de geplande uitvoering van het contract)
Werknemersgegevens: Tot deze groep behoren met name: werknemers, leerlingen, revaliderenden, personen die vanwege hun economische afhankelijkheid als werknemers beschouwd moeten worden, sollicitanten, gepensioneerden en stagiairs. Contractgegevens en prestatiegegevens worden verwerkt voor zover dit nodig is om een beslissing te kunnen nemen of een arbeidsrelatie overeengekomen moet worden of om te bepalen of de overeengekomen arbeidsrelatie verlengd of beëindigd moet worden. Voorbeelden: contracten boekhoudgegevens, gegevens voor personeelsadministratie en -beheer; registratie arbeidstijdgegevens en gegevens toegangsbeheer; gegevens planningsbeheer; gegevens in het kader van bedrijfscommunicatie en het gebruik van IT-systemen en de wettelijk verplichte protocollering.
Leveranciersgegevens: leveranciers / dienstverleners / tussenpersonen / makelaars / bureaus (met name contactgegevens zoals telefoon-, fax- en e-mailgegevens, contact- en bestelgeschiedenis en andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract)

6. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens

Openbare instanties, die gegevens op basis van wettelijke voorschriften kunnen verkrijgen of kunnen opeisen (bijvoorbeeld financiële autoriteiten, sociale verzekeringsinstanties, toezichthoudende autoriteiten).
Externe instanties: (opdrachtgevers en -nemers) in het kader van de orderverwerking conform art. 28 AVG.
Andere externe instanties , zoals banken / belastingadviseurs / advocaten (voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van het contract.)
Interne verwerking, personen / afdelingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de betreffende contracten (hoofdzakelijk: personeelsadministratie, financiële boekhouding, productbeheer, inkoop, marketing, verkoop, telecommunicatie en IT).

7. Standaardtermijnen voor het verwijderen van de gegevens

De verwijdering van de gegevens vindt plaats volgens de geldende wettelijke of contractuele voorschriften voor het bewaren of verwijderen van de gegevens. Als gegevens niet onder deze regels vallen, worden ze verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de in punt 4 vermelde doeleinden.

8. Gegevensoverdracht aan derde landen

Gegevensoverdrachten naar derde landen vinden alleen plaats in het kader van de bestaande contractuele verplichtingen, vereiste communicatie en andere uitzonderingen die uitdrukkelijk in de AVG zijn vastgelegd. Momenteel vindt er geen verdere overdracht naar derde landen plaats.

9. Functionaris voor de gegevensbescherming

Günther Rams
datenschutz@falke.com

Schmallenberg, maart 2018