Privacy
verklaring van FALKE KGaA

FALKE KGaA is blij met uw bezoek aan onze website en met uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. De verzameling van uw gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Hierna leggen wij uit welke informatie FALKE KGaA tijdens uw bezoek aan onze website verzamelt en hoe deze wordt gebruikt.

1. Onderwerp van het privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het verzamelen, verwerken en gebruiken (hierna gezamenlijk "gebruiken") van uw persoonlijke informatie wanneer u onze website of webwinkel bezoekt en gebruik maakt van de bijbeho-rende gerelateerde aanbiedingen (zoals nieuwsbrieven). Persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) zijn alle afzonderlijke details van persoonlijke of materiële aard met betrekking tot een geïdentificeerde of identifi-ceerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en accountgegevens.Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens worden door ons verzameld als u ons deze zelf verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt. Uiteraard zullen wij de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het doel waar u ons deze op het moment van contactopname voor heeft verstrekt. Het verstrekken van deze informatie vindt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming plaats. Voor zover de verstrekte informatie gegevens over communicatiekanalen bevat (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoon-nummer), stemt u er ook mee in dat wij ook via dit communicatiekanaal contact met u opnemen om te kunnen reageren op uw contactopname. Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. Neem daartoe contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming, waarvan de contactgegevens hieronder worden vermeld. Als u klant of geregistreerde gebruiker van deze website bent, wordt het IP-adres dat aan uw eindapparaat is toegewezen bij het registreren opgeslagen, totdat de registratie is voltooid. Hetzelfde geldt als u een product hebt gekocht in onze webwinkel. Vervolgens worden het tijdstip en het IP-adres waarmee de bestelling is ge-maakt, opgeslagen zolang u een geregistreerde gebruiker van deze website bent. Hetzelfde geldt wanneer u zich abonneert op een e-mailnieuwsbrief. Ook in dit geval wordt het IP-adres dat tij-dens de registratie werd gebruikt, opgeslagen. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en opgeslagen in het kader van het gebruik van onze aanbie-dingen als u deze via ons bestelformulier verstrekt. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van het ge-bruik vervalt. Tijdens een bestelling of bij het openen van een klantenaccount worden met name de volgende vermelde gege-vens verzameld:


 • Aanhef, titel
 • Naam, voornaam, geboortedatum
 • Addres
 • E-mailadres
 • Event. telefoonnummer


Bij het plaatsen van een bestelling, indien nodig, betalingsinformatie zoals bankgegevens of creditcardnummer

Gebruik van persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens worden zonder afzonderlijke toestemming uitsluitend voor de gewenste afwikkeling van de diensten gebruikt. De gegevens worden door ons verzameld en opgeslagen voor zover dit nodig is om de contractuele services te leveren. Als wij goederen aan u leveren, zullen we uw gegevens doorgeven aan het postorderbedrijf dat daarmee belast is, voor zover deze voor aflevering vereist zijn. Elk gebruik dat verder gaat dan dat, zal alleen plaatsvinden als u daar toestemming voor hebt gegeven. Uw betalingsgegevens worden ver-zonden naar de juiste betaaldienst, afhankelijk van de betaalmethode die u hebt geselecteerd. De betaaldienst draagt de verantwoordelijkheid voor uw betalingsgegevens. Daarnaast verzamelen wij persoonlijke gegevens automatisch in het kader van geplaatste bestellingen en ver-werken deze in een geautomatiseerd bestand. Te dien einde kunnen de gegevens ook worden overgedragen aan een servicegegevenscentrum voor verdere verwerking van ordergegevens en aan bedrijven die bij ons zijn aangesloten. Voor zover wij externe dienstverleners gebruiken om uw gegevens te verwerken, zijn ze zorgvuldig door ons geselecteerd, schriftelijk opgedragen en gebonden aan onze instructies. De serviceproviders geven deze gegevens niet door aan derden, maar verwijderen ze na de uitvoering van het contract en na het verlopen van wettelijke opslagperioden, voor zover u niet hebt ingestemd met een uitgebreidere opslag. Zonder enige andere toestemming zullen de verzamelde gegevens niet worden gebruikt voor reclamedoelein-den, marktonderzoek of opinieonderzoek. Als u een nieuwsbrief van ons wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Toestemming voor de op-slag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Indien dit wettelijk vereist is (bijvoorbeeld met het oog op strafrechtelijke vervolging), zullen wij de bevoegde au-toriteiten in individuele gevallen informatie verstrekken over uw gegevens. Middels versleuteling wordt een "platte tekst", dat wil zeggen een duidelijk leesbare tekst, in een "gecodeerde tekst" geconverteerd, d.w.z. een onbegrijpelijke reeks tekens. Om ervoor te zorgen dat niet-geautoriseerde der-den geen kennis krijgen van de persoonlijke gegevens die u invoert tijdens de registratie of wanneer u contact met ons opneemt, worden ze gecodeerd (SSL Secure Socket Layer) en via een afzonderlijke VPN-gateway van de website naar ons bedrijf gestuurd. Indien u invoegtoepassingen voor social media gebruikt, die zijn ingesloten op onze website (bijvoorbeeld de knop 'Vind ik leuk' of 'g+1'), zijn de privacyvoorwaarden van de plug-in-provider in kwestie (bijvoorbeeld Face-book, Google of Instagram) van toepassing. Raadpleeg daartoe de privacyverklaringen van de plug-in-provider in kwestie. Verdere informatie vindt u hieronder.

2. Identificatie van provider

Dienstverlener in de zin van § 13 Telemediawet en verantwoordelijke instantie in de zin van de Federale Wet Be-scherming Persoonsgegevens is FALKE KGaA, Oststraße 5, 57392 Schmallenberg, Duitsland. U vindt meer in-formatie in onze colofon. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via datenschutz@FALKE.com

.
.

3. Informatief gebruik van onze internetpagina's

Als u onze website puur informatief gebruikt, d.w.z. als u ons geen informatie verstrekt en/of u zich niet regi-streert voor het gebruik van onze webwinkel, verzamelen wij alleen de gegevens die uw internetbrowser automa-tisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • datum en tijdstip van het oproepen van onze website
 • tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de bezochte pagina (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens
 • website waarvan het verzoek afkomstig is
 • de laatst bezochte website
 • gebruikt besturingssysteem
 • het type browser
 • browserinstellingen
 • taal en versie van de browsersoftware
 • IP-adres


Het gebruik van de gegevens heeft als doel het gebruik van de door u bezochte webpagina´s technisch mo-gelijk te maken om ons aanbod en onze website verder te verbeteren, om statistische gegevens te verzame-len en om bestellingen in onze webwinkel te verwerken. Overigens worden de gegevens gebruikt zoals hier-onder beschreven:

Gebruik van onze webwinkel

Als u onze webwinkel wilt gebruiken, is het gebruik van meer gegevens vereist.

a) a) Gegevens voor het verwerken van de bestelling

Als u de diensten van onze webwinkel wilt gebruiken, is het noodzakelijk dat u ons de gegevens verstrekt die no-dig zijn om de bestelling te verwerken. U kunt daarbij kiezen of u slechts één keer uw gegevens voor de bestelling verstrekt voor deze bestelling of dat u een klantaccount wilt aanmaken waarin uw gegevens worden opgeslagen voor latere aankopen. Als u geen klantaccount aanmaakt, slaan wij uw gegevens op ten behoeve van de afwikkeling van het contract en verwijderen wij deze zodra we niet langer wettelijk verplicht zijn om deze op te slaan. Verplichte informatie die nodig is voor de uitvoering van de contracten, wordt afzonderlijk gemarkeerd, verdere gegevens zijn vrijwillig. Wanneer u een klantaccount aanmaakt of eerder ingediende gegevens wijzigt, zijn de gegevens die u verstrekt herroepelijk in uw accountinstellingen opgeslagen en kunnen deze worden gebruikt voor verdere bestellingen zonder dat u deze opnieuw hoeft in te voeren. U kunt het account op elk gewenst moment in het klantgedeelte verwijderen. Het gebruik van uw gegevens vindt plaats met het oog op het verwerken van uw bestelling, en als u een klantac-count hebt aangemaakt in onze webwinkel ook om het plaatsen van bestellingen op een later tijdstip te verge-makkelijken. Om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met SSL-technologie. Voor het versturen van de goederen zullen wij uw adresgegevens doorgeven aan een door ons in opdracht gege-ven postorderbedrijf. Om de betaling te verwerken zullen wij de vereiste gegevens doorgeven aan de door u geselecteerde betaal-dienst. Wij werken samen met de volgende betaaldiensten: AMEX, Mastercard, Visa, Pay Pal, Amazon, IDeal en aankopen op rekening. De verantwoordelijkheid voor uw betalingsgegevens ligt bij de geselecteerde betaaldienst. Alle dienstverleners die zich bezighouden met de verwerking van bestellingen of gelieerde bedrijven, zijn ook ge-bonden aan de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens en handelen uitsluitend op in-structie van FALKE KGaA.b) Kredietcontrole

Om onszelf te beschermen tegen wanbetaling en om onze klanten tegelijkertijd de best mogelijke betaalopties te bieden in onze webwinkel, zullen wij uw gegevens (naam, adres en eventueel geboortedatum) overdragen ten behoeve van een kredietbeoordeling en de informatie voor de beoordeling van het risico van betalingsachterstand op basis van wiskundig-statistische procedures met behulp van adresgegevens en voor de verificatie van uw adres (test voor leverbaarheid) sturen aan Infoscore Consumer data GmbH, Rheinstrasse controleren 99 76532 Baden-Baden, aan informa Solutions GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden en/of aan BFS finance Mün-ster GmbH, Höltenweg 33, 48155 Münster. Wij gebruiken de verkregen gegevens over de statistische kans op wanbetaling om een afgewogen beslissing te nemen over de grondslag, de uitvoering of de beëindiging van het contract. De rechtsgrondslagen van deze overdrachten zijn artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Overdrachten op basis van deze bepalingen mogen alleen plaatsvinden in de mate die nodig is voor de uitoefening van de legitieme belangen van ons bedrijf of van derden als dit van meer betekenis is dan in de be-langen van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Uw legitieme belangen worden in overeenstemming met deze wettelijke bepaling in aanmerking geno-men. Uitgebreide informatie over de ICD in de zin van artikel 14 Europese algemene verordening gegevensbescher-ming ("EU GDPR"), d.w.z. informatie over het zakelijke doel, gegevensopslagdoeleinden, ontvangers van gege-vens, het recht op zelfinformatie, het recht op annulering of correctie, enz. kan worden gevonden in de bijlage of de volgende link. U heeft hoe dan ook de mogelijkheid om te betalen met Amazon Payments. Bovendien hebt u de mogelijkheid om "onmiddellijk" te betalen, tenzij u de hieronder beschreven toestemming niet geeft. De toestemming die u hiervoor hebt uitgegeven, luidt als volgt: „ Met uw bevestiging van dit vinkje en door te klikken op de knop "Doorgaan met het bestelproces" gaat u ermee akkoord dat FALKE met het oog op een kredietcontrole informatie verkrijgt over uw betalingsgeschiedenis en uw kredietwaardigheid tot nu toe op basis van wiskundig-statistische procedures met behulp van uw postadresgege-vens en de daarvoor benodigde klantgegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoon en indien no-dig bankgegevens) aan het bedrijf Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden, het bedrijf Informa Solutions GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden en/of het bedrijf BFS Finance Münster GmbH, Höltenweg 33, 48155 Münster overdraagt. Rekening houdend met deze klantgegevens en de informatie die is ontvangen over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling, wordt een evenwichtige beslissing genomen over welke betaalmogelijkheden u ter beschikking zullen worden gesteld. Deze gegevens worden bij el-ke aankoop verzameld. U bent zich ervan bewust dat deze toestemming vrijwillig is en dat deze op elk gewenst moment geweigerd of herroepen kan worden per e-mail aan datenschutz@FALKE.com. Verder bent u zich ervan bewust dat u in dit geval uitsluitend de betaalmethode "Direct" ter beschikking hebt. De procedure wordt ook be-schreven in ons privacybeleid." Als u het niet eens bent met het verzoek om kredietinformatie, zoals beschreven is in deze sectie, kunt u hier op elk gewenst moment per e-mail aan datenschutz@FALKE.com bezwaar maken te-gen het verzamelen van deze gegevens, of uw toestemming hiervoor intrekken. Houd er echter rekening mee dat wij u in dit geval alleen de "directe" betaalmethode kunnen aanbieden.

4. Gebruikersaccount

U kunt onze online aanbiedingen ook gebruiken via een profiel. Dit profiel bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord (het zogenaamde pseudoniem). Houd uw wachtwoord geheim om misbruik te voorkomen en zorg er in uw eigen belang voor dat uw gegevens ac-tueel zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor alle acties die onder uw gebruikersnaam vanwege uw fout plaats vin-den. Een profiel aanmaken geschiedt puur vrijwillig. Het enige doel ervan is om het voor u gemakkelijker te maken om onze aanbiedingen te gebruiken en om onze aanbiedingen op u persoonlijk af te stemmen en deze voortdurend te verbeteren. Wij gebruiken uw gegevens in het profiel alleen voor het verwerken van bestellingen, het leveren van aanvullende door u bestelde diensten en voor het afwikkelen van de betaling. Tenzij u ons toestemming hebt ge-geven om u op de hoogte te brengen van andere aanbiedingen, zullen wij uitsluitend voor de hierboven uiteenge-zette doeleinden telefonisch of per e-mail met u communiceren. Wij verwijderen uw gegevens in het profiel als u ons meedeelt dat het profiel moet worden verwijderd, voor zover wij geen recht hebben op/verplichting opgelegd krijgen tot verdere opslag.

.
.
.
.

5. Serverlogbestanden

Toegangsgegevens/serverlogbestanden
De provider (of zijn webruimteprovider) verzamelt gegevens over elke toegang tot de website (zogenaamde ser-verlogbestanden). Toegangsgegevens omvatten: naam van de opgehaalde website, datum en tijdstip van ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens, bericht over succesvol ophalen, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de daar-voor bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider. De provider gebruikt de loggegevens alleen voor statistische evaluaties met het oog op het naar behoren functio-neren, het beschermen en het optimaliseren van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als, op basis van concreet bewijs, het legitieme vermoeden van onwettig gebruik bestaat.

.
.
.
.

6.Contact

Persoonsgebonden gegevens worden door ons verzameld als u ons deze zelf verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u con-tact met ons opneemt. Uiteraard zullen wij de persoonsgebonden gegevens die op deze manier aan ons zijn verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ons deze bij contactopname verstrekt. Het verstrekken van deze informatie vindt uitdrukkelijk op vrijwillige basis plaats en met uw toestemming. Als dit infor-matie over communicatiekanalen betreft (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer), gaat u er ook mee akkoord dat we ook via dit communicatiekanaal contact met u opnemen om op uw contactopname te reageren. Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming, wiens contactgegevens hieronder worden vermeld.

.
.
.

7. E-mailbeveiliging

De gebruiker stemt in met elektronische communicatie zodra hij zelf op elektronische wijze contact opneemt met FAL-KE KGaA. De gebruiker wordt gewaarschuwd dat e-mails tijdens het verzenden ongeautoriseerd en onopgemerkt kunnen worden gelezen of gewijzigd door derden. FALKE KGaA maakt gebruik van software voor het filteren van on-gewenste e-mails (spamfilters). Het spamfilter kan e-mails weigeren als ze door bepaalde functies als spam zijn ge-identificeerd.

.
.
.
.

8. Solliciteren via onze website

Wij hechten zeer veel waarde aan de bescherming van persoonsgebonden gegevens. De omgang met de door u ver-strekte gegevens aan ons vindt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen plaats, in het bijzonder die inzake ge-gevensbescherming.a) Sollicititatiegegevens

Wij verzamelen verschillende soorten informatie. Dit omvat in het bijzonder uw persoonlijke contactgegevens, evenals een beschrijving van uw opleiding, werkervaring en vaardigheden. Bovendien hebt u de mogelijkheid om ons elektro-nisch opgeslagen documenten, zoals certificaten of begeleidende brieven, te verstrekken. Door te solliciteren verzekert u dat de door u verstrekte informatie juist is. Wij wijzen u erop dat elke valse verklaring of opzettelijke nalatigheid een grond voor afwijzing of later ontslag kan vormen. Wij hebben geen informatie van u nodig die krachtens de algemene wet gelijke behandeling (ras, etnische afkomst, ge-slacht, religie of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele identiteit) niet te gebruiken valt. Wij vragen u ook om geen informatie te verstrekken over ziekte, zwangerschap, etnische afkomst, politieke overtuigingen, filosofische of religieuze overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksleven. Hetzelfde geldt voor inhoud die de rechten van derden kunnen schenden (bijvoorbeeld auteursrechten, persrechten of algemene rechten van derden).b) Verzameling, verwerking, gebruik en openbaarmaking van uw gegevens

Persoonsgebonden gegevens worden alleen verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor doeleinden die verband houden met uw interesse in huidige of toekomstige vacatures bij ons en voor het verwerken van uw sollicitatie. Er vindt geen overdracht aan derden plaats. Om de online sollicitatieprocedure te gebruiken, worden gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc. verzameld. Deze gegevens worden in principe gebruikt om contact op te ne-men over uw sollicitatie. Als uw sollicitatie succesvol is, kunnen de verstrekte gegevens worden gebruikt voor administratieve zaken in het kader van het dienstverband. Uw online sollicitatie zal alleen worden verwerkt door en gedeeld worden met de relevante contactpersoon. Alle werk-nemers die verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen. Uw gegevens worden in geen geval met derden gedeeld. De verwerking van de gegevens vindt uitslui-tend in Duitsland plaats.c) Opslag

Als wij u geen werk kunnen aanbieden, zullen wij de door u verstrekte gegevens maximaal zes maanden bewaren met het doel vragen te beantwoorden die verband houden met uw sollicitatie en afwijzing. Als uw sollicitatiedocumenten echter in principe van belang zijn en er op dit moment geen geschikte baan beschikbaar is, geeft u ons hierbij uw toestemming om uw gegevens dienovereenkomstig te behouden en op te slaan. Op die manier kunnen wij bij toekomstige vacatures contact met u opnemen.d) Toestemmingsverklaring voor de opslag van gegevens van aanvragers

Als mijn sollicitatie niet succesvol is, ga ik ermee akkoord dat FALKE KGaA mijn persoonlijke gegevens die ik in het ka-der van de sollicitatieprocedure heb verstrekt (met name in de begeleidende brief, CV, referenties enz.) ook nadat de sollicitatieprocedure is afgesloten, bewaard. Ik ga ermee akkoord dat FALKE KGaA deze informatie gebruikt om later contact met mij op te nemen, voor het geval dat ik in aanmerking kom voor een andere vacture. Als ik in mijn sollicita-tiebrief of in andere door mij tijdens de sollicitatieprocedure geleverde documentatie zelf "gevoelige persoonsgegevens" heb verstrekt op grond van § 3 lid 9 BDSG (zoals een foto die mijn etnische afkomst onthult, informatie over ernstige handicap enz.) heeft mijn toestemming ook betrekking op deze gegevens. Deze toestemming geldt ook voor informatie over mijn kwalificaties en activiteiten, die uit algemeen toegankelijke gegevensbronnen gehaald kunnen worden (in het bijzonder professionele sociale netwerken), die FALKE KGaA in het kader van de sollicitatieprocedure heeft verzameld. Deze toestemming is vrijwillig en heeft geen invloed op mijn kansen in de huidige sollicitatieprocedure. Ik kan ze zonder opgave van redenen weigeren, zonder me zorgen te hoeven maken over eventuele nadelen. Ik kan mijn toestemming ook op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar humanresources@FALKE.com. In dit geval wor-den mijn gegevens (na het voltooien van de sollicitatieprocedure) onmiddellijk verwijderd.e) Verwijdering van gegevens, intrekking van toestemming

U hebt te allen tijde het recht om gedetailleerdere informatie op te vragen over de gegevens die over u zijn opgeslagen, om deze gegevens te bekijken en om te verzoeken dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd of dat de opge-slagen gegevens volledig of gedeeltelijk worden verwijderd. Na uw toestemming te hebben gegeven, hebt u de mogelijkheid deze op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw intrekking adresseren aan de persoon die in de vacature wordt genoemd als contactpersoon of aan het e-mailadres humanresources@FALKE.comf) Gegevensbescherming

Wij doen er alles aan om de veiligheid van ons systeem te maximaliseren en gebruiken geavanceerde gegevensopslagmethoden en beveiligingstechnieken om uw gegevens te beschermen. Dit omvat maatregelen zoals antivirussoftware of een firewall. Uiteraard worden onze veiligheidsmaatregelen voortdurend verbeterd conform de technologische ontwikkelingen. Uw gegevens worden gecodeerd en vervolgens opgeslagen in een database. Alle systemen waarin uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, zijn beschermd tegen toegang en zijn alleen toegankelijk voor een specifieke groep personen die verantwoordelijk is voor het personeel.

9. Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies bestaan uit tekstuele informatie (ASCII-tekst) die op uw harde schijf is opgeslagen via uw browser (bijv. Micro-soft Explorer of Mozilla Firefox). Als u de website die de cookie heeft doorgegeven aan uw browser, opnieuw bezoekt, wordt u herkend en individueel aangesproken. Ze stellen onze systemen in staat om uw browser te herkennen en u diensten aan te bieden zoals comfortcookies. De helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers vertelt u hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser een melding kunt laten tonen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u alle ontvangen cookies deactiveert. Alleen met cookies kunt u echter volledig genieten van enkele van de interessantste functies en daarom raden wij aan om de cookiefunctie ingeschakeld te laten. Tevens raden wij u aan om u altijd volledig af te melden nadat u klaar bent met het gebruiken van een computer die u met anderen deelt en waarvan de browser is ingesteld om cookies te accepteren. Voor de pagina's van FALKE.com betekent dit dat u met een comfortcookie niet langer hoeft in te loggen met gebrui-kersnaam en wachtwoord. Let op: cookies zijn alleen geldig op de computer waarop ze zijn opgeslagen. Als u cookies gebruikt, kunt u zich ge-makkelijker aanmelden bij de computer waarop u ze hebt gekozen. Veel internetgebruikers hebben bedenkingen over cookies. Daarom geeft FALKE.com u de keuze om cookies al dan niet te accepteren.


Om misverstanden te voorkomen:
 • Cookies bevatten geen virussen
 • Cookies kunnen geen e-mailadressen lezen
 • Cookies kunnen de inhoud van de schijf niet lezens
 • Cookies kunnen het geschiedenisbestand niet overdragen
 • Cookies kunnen niet onopgemerkt e-mails verzendeny
 • Cookies kunnen uw volledige harde schijf niet vullen of wissen
.
Beperkingen

Cookies zijn bedoeld voor individuele computers. Als uw computer toegankelijk is voor anderen, moet u afzien van het gebruik van comfortcookies, omdat er bij het oproepen van FALKE.com op pagina's wordt ingelogd zonder dat er een wachtwoord ingevoerd hoeft te worden. Over het algemeen zijn browsers vooraf ingesteld om cookies te accepteren. Als dit niet het geval is, moet u uw browserinstelling wijzigen om cookies te accepteren voordat u kunt profiteren van de comfort- of standaardcookies van FALKE.com. Bij gebruik van onze website - zowel louter informatief gebruik van onze websites als bij het bezoeken van onze webwinkel - worden cookies opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die worden toegewezen aan de browser die u gebruikt, en die bepaalde informatie verstrekken aan de instantie die de cookie plaats (wij dus in dit geval of een derde partij, indien van toepassing). Wij gebruiken onder andere cookies om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken en om u te identificeren voor vervolgbezoeken. Daarnaast gebruiken een aantal hieronder beschreven analysehulpmid-delen en online advertentieservices ook cookies.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies:
 • Sessiecookies
 • Tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik)
 • Persistente cookies (tijdelijk beperkt gebruik)
 • Cookies van derden (van derde partijen)

Sessiecookies worden gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te bevestigen. De cookie wordt gemaakt wanneer de JavaScript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan. Telkens wanneer er gegevens naar Google Analytics worden verzonden, wordt de cookie bijgewerkt. Aan het einde van de browsersessie bepaalt de cookie of de gebruiker deelnam aan een nieuwe sessie of aan een nieuw bezoek. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u de browser sluit. Deze omvatten met name sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamd sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend zodra u terugkeert naar de site. Wij gebruiken dit soort cookies om de werking en functionaliteit van onze website te garanderen. De sessie-cookies worden verwijderd zodra u uitlogt of de browser sluit. Persistente cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd: Dit kan per cookie verschillen. We gebruiken dit soort cookies om de bruikbaarheid van onze site te vergroten door gebruikerspecifieke instellingen op te slaan. Cookies van derden zijn cookies die worden ingesteld en geregistreerd door een derde partij. We gebruiken dit soort cookies voor het verwerken van betalingen in onze webwinkel en voor advertenties. Als u het niet eens bent met het gebruik van cookies, kunt u de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen of u kunt uw browser zo configureren dat deze geen cookies accepteert. U kunt cookies van derden ook weigeren. Wij waarschuwen u echter dat u dan mogelijk niet alle functies van onze website kunt ge-bruiken.

.
.
.

10. Nieuwsbrief

Om u te registreren voor onze nieuwsbrieven, gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u na het opgeven van uw e-mailadres een bevestigingsmail sturen naar het opgegeven e-mailadres met de vraag om te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Bevestiging vindt plaats door op een activatielink in de bevestigingse-mail te klikken. Na ontvangst van de bevestiging sturen wij u onze nieuwsbrief per e-mail. Hier-toe bewaren wij uw e-mailadres net zolang tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Het enige doel van de opslag is om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Verder slaan wij bij aanmelding en bevestiging uw IP-adressen en het tijd-stip op om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Nadat u bevestigd hebt, zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief te sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, punt DS-GVO. Verplichte gegevens voor de verzending van de nieuwsbrief zijn het verstrekken van het e-mailadres, de aanhef, de voor- en achternaam en de taal van de nieuwsbrief. De geboortedatum is vrijwillig en wordt uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren. Uw verstrekte gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij wijzen u erop dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het versturen van de nieuwsbrief. Voor deze evalua-tie bevatten de gestuurde e-mails zogenaamde webbeacons (ook bekend als trackingpixels). Dit zijn afbeeldin-gen met één pixel die ons samen met een derde partij in staat stellen uw gebruiksgedrag te evalueren en te be-palen welke van de door ons gestuurde e-mailberichten wanneer geopend werden, op welke links er geklikt werd en hoe daarop gereageerd werd. Te dien einde worden de webbeacons in kwestie toegewezen aan uw e-mailadres en gekoppeld aan een eigen ID. Met de gegevens die op deze manier zijn verkregen, maken wij een gebruikersprofiel aan en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af om u nieuwsbrieven te sturen die zijn afge-stemd op uw interesses. Wij koppelen de verzamelde gegevens aan de andere gegevens die wij van u hebben. Voor het verzenden van de nieuwsbrief en voor de bovengenoemde evaluatie gebruiken we de serviceprovider Mapp Digital Germany GmbH. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor tracking door een e-mail te sturen naar online@FALKE.com. U kunt het volgen van uw gegevens op elk gewenst moment herroepen door een e-mail te sturen naar online@burlington.de. U kunt dergelijke tracking ook voorkomen door de weergave van afbeeldingen standaard uit te schakelen in het e-mailprogramma dat op uw computer wordt gebruikt. In dit geval wordt de nieuwsbrief echter niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Zodra u de afbeeldingen in de nieuwsbrief handmatig weergeeft, vindt de bovenstaande tracking opnieuw plaats. De toestemming die u geeft bij het registreren voor de nieuwsbrief heeft de volgende formulering: "Ik wil graag de nieuwsbrief van FALKE ontvangen en ik ga ermee akkoord dat FALKE mij regelmatig interessante aan-biedingen en informatie per e-mail stuurt voor reclamedoeleinden op het e-mailadres dat ik heb opgegeven. Mijn e-mailadres wordt niet gedeeld met andere bedrijven. "Ik wil graag de nieuwsbrief van Burlington ontvangen en ga ermee akkoord dat Burlington mij regelmatig interessante aanbiedingen en informatie voor marketingdoeleinden per e-mail stuurt naar het door mij opgegeven e-mailadres. Mijn e-mailadres wordt niet gedeeld met andere bedrijven. Ik ga er tevens mee akkoord dat mijn leesgedrag als onderdeel van de nieuwsbrief zal worden geëvalueerd. Dit gebeurt op basis van zogenaamde webbeacons in de verzonden e-mail in kwestie, die automatisch informatie overdragen over wanneer de nieuwsbrief wordt gelezen en over welke links er worden aangeklikt. Met de aldus verkregen gegevens wordt een gebruikersprofiel over mij aangemaakt om de nieuwsbrief aan te passen aan mijn individuele interesses. De verzamelde gegevens worden gekoppeld aan andere beschikbare gegevens en samengevoegd tot een gebruikerspro-fiel. Ik kan mijn toestemming voor het sturen van de nieuwsbrief en de gebruiksevaluatie op elk gewenst moment met on-middellijke ingang voor de toekomst herroepen door te klikken op de link "Afmelden" aan het einde van de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar online@FALKE.com . Het sturen van nieuwsbrieven en het evalueren van het gebruik vinden in overeenstemming met ons privacybeleid plaats." Ik kan mijn toestemming voor het sturen van nieuwsbrieven en de evaluatie van mijn gebruik op elk gewenst mo-ment met onmiddellijke ingang voor de toekomst herroepen door te klikken op de link "uitschrijven" aan de onder-kant van de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar online@burlington.de. Het sturen van nieuwsbrieven en het evalueren van het gebruik vinden in overeenstemming met ons privacybeleid plaats." Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres net zo lang door ons opgeslagen voor reclamedoeleinden tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming voor het sturen van nieuwsbrieven op elk gewenst moment herroepen. De herroeping geschiedt door te klikken op de link in elke nieuwsbrief of per e-mail naar online@FALKE.com .Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres net zo lang door ons opgeslagen voor reclamedoeleinden tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming voor het sturen van nieuwsbrieven op elk gewenst moment herroepen. De herroeping geschiedt door te klikken op de link in elke nieuwsbrief of per e-mail naar online@burlington.de

.
.
.
.

11. Analysetools

Wij vinden het uiterst belangrijk om onze website zo optimaal mogelijk vorm te geven en zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor onze bezoekers. Het is noodzakelijk om te weten welke delen onze bezoekers bevallen. Daar ge-bruiken wij de volgende analysehulpmiddelen voor:

a) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zoge-naamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee wij kunnen analyse-ren hoe u onze website gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van onze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google voldoet aan het Amerikaanse Safe Harbor-privacybeleid en is geregistreerd bij het Safe Harbor-programma van het Ameri-kaanse ministerie van handel. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, zal Google uw IP-adres vooraf inkorten binnen de lidstaten van de Europese Unie of binnen andere lidstaten van de Overeenkomst betref-fende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar pas ingekort. Google gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van onze website door u te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om ons als beheerder van de website andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik te leveren. Het door uw browser als onderdeel van Google Analytics verzonden IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. Onze webpagina´s gebruiken Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt, wat betekent dat directe persoonlijke referentie kan worden uitgesloten. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Als voor-zorgsmaatregel willen wij u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website ten volle kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de gegevens voor Google door het cookie gegenereerd worden over uw gebruik van de website (incl. ww IP-adres) en u kunt ook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout ?hl=de. Google Analytics wordt beheerd door Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Ga voor meer informatie over het privacybeleid in de context van Google Analytics naar: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Google Analytics –contract bij de orderverwerkingsovereenkomst-

Omdat volgens de toezichthoudende autoriteiten website-exploitanten bij het gebruik van Google Analytics als op-drachtgever en Google als opdrachtnemer fungeren, hebben wij met Google een schriftelijk contract bij de orderver-werkingsovereenkomst afgesloten.

b) Google Conversion Tracking

Deze website maakt verder gebruik van Google Conversion Tracking, een dienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS) („Google“). Daarbij wordt door Google Adwords een cookie op uw computer achtergelaten, voor zover u via een Google-advertentie op onze website terechtgekomen bent. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor een persoonlijke identificatie. Brengt de gebruiker een bezoekje aan bepaalde pagina’s van de website van de Adwords-klant en is de cookie nog niet verlopen, dan kunnen Google en de klant vaststellen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina doorgeschakeld werd. Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen bijgevolg niet via de webpagina’s van Adwords-klanten getraceerd worden. De met behulp van de Conversion-cookies verkregen informatie dient voor de opmaak van Conversion-statistieken voor Adwords-klanten die voor Conver-sion-Tracking geopteerd hebben. De Adwords-klanten vernemen het totale aantal gebruikers die op hun adver-tentie geklikt hebben en naar een van een Conversion-Tracking-Tag voorziene pagina doorgeschakeld werden. Ze krijgen echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Indien u niet aan de Tracking-procedure wenst deel te nemen, kunt u ook het hiervoor noodzakelijke achterlaten van een coo-kie van de hand wijzen – bijvoorbeeld via de browserinstelling die de automatische achterlating van Third-Party-cookies over het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor Conversion-Tracking ook deactiveren doordat u uw browser zodanig instelt dat cookies door het domein www.googleadservices.com geblokkeerd worden. Google’s opmer-kingen over de gegevensbescherming betreffende Conversion-Tracking vindt u hier.

c) Google Tag Manager

Google Tag Manager, een dienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS) („Google“), is een oplossing waarmee handelaars Website-Tags via een platform kunnen be-heren. De Tool Tag Manager zelf, die de tags implementeert, is een domein zonder cookies en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt echter voor de activering van andere tags die op hun beurt in bepaalde om-standigheden gegevens registreren. Google Tag Manager zelf daarentegen maakt geen gebruik van deze gege-vens. Indien er op domein- of cookieniveau een deactivering doorgevoerd werd, blijft deze bestaan voor alle Tracking-Tags die met Google Tag Manager geïmplementeerd werden. Bijkomende informatie vindt u in de ge-bruiksrichtlijnen voor deze dienst.

e) Microsoft Bing

Op de website maken wij gebruik van technologieën van Bing Ads (bingads.microsoft.com) die door de Microsoft Cor-poration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (VS) („Microsoft“) beschikbaar gesteld en geëxploiteerd worden. Daarbij wordt door Microsoft een cookie op uw eindapparaat achtergelaten, voor zover u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website geraakt bent. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier vaststellen dat iemand op een advertentie geklikt heeft, naar onze website doorgeschakeld werd en een vooraf bepaalde, beoogde pagina (Con-versionpagina) bereikt heeft. Wij vernemen daarbij alleen het totale aantal gebruikers die op een Bing-advertentie ge-klikt hebben en dan naar een Conversionpagina doorgeschakeld werden. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt via de cookie informatie, op basis waarvan door gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen opgemaakt worden. Deze gebruiksprofielen dienen voor een analyse van het bezoekersgedrag en worden gebruikt om reclameadvertenties uit te spelen. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker verwerkt. Indien u niet wenst dat informatie over uw gedrag door Microsoft, zoals hierboven toegelicht, gebruikt wordt, kunt u de hiervoor noodzakelijke achterlating van een cookie van de hand wijzen – bijvoorbeeld via de browserinstelling die de automatische achterlating van cookies over het algemeen deactiveert. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens en tevens de verwerking van deze gegevens door Microsoft verhinderen doordat u via de volgende link http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out uw verzet toelicht. Bijkomende informatie over de gegevensbescherming en over de gebruikte cookies bij Microsoft en Bing Ads vindt u op de website van Microsoft https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

12. Gebruik van Social Media Plug-ins

U kunt op meerdere webpagina’s Social Media Plug-in’s (bv. knop „Vind ik leuk“- of „g+1“) van de sociale netwerken Facebook, Google+ en Instagram (onderstaand „providers“) gebruiken en daarmee bijvoorbeeld inhoud delen of pro-ducten aanbevelen (onderstaand „Plug-in“).
Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocedures. Bovendien zijn de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doelstellingen van de verwerking of de opslagtermijnen ons niet bekend. Ook over de schrapping van de verzamelde gegevens door de Plug-in-provider beschikken wij niet over enige informatie.
De Plug-in-provider slaat de over/via u verzamelde gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt deze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder (ook voor niet-ingelogde gebruikers) plaats voor de presentatie van op de behoeften afgestemde recla-me en om andere gebruikers van het sociale netwerk over hun activiteiten op onze website te informeren. U hebt tegen de vorming van deze gebruiksprofielen een recht op verzet, waarbij u zich – om dit recht te doen gelden – tot de betref-fende Plug-in-provider moet richten. Via de Plug-in’s bieden wij u de mogelijkheid om met de sociale netwerken en an-dere gebruikers te interageren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vorm kunnen geven. Wettelijke basis voor het gebruik van de Plug-in’s is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DS-GVO (AVG, Algemene Ver-ordening Gegevensbescherming).
Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke Plug-in bevat, brengt uw browser een directe verbin-ding tot stand met de servers van de betreffende provider. De inhoud van de Plug-in wordt door diens provider direct aan uw browser overgemaakt en op de website geïntegreerd. Door deze integratie krijgt de provider de informatie dat u de betreffende pagina van onze website opgeroepen hebt, ook indien u geen gebruikersaccount bij de betreffende pro-vider hebt of op het gegeven moment niet bij de betreffende dienst ingelogd bent. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van de betreffende provider in de VS overgemaakt, daar als ge-bruiksprofiel opgeslagen en onder andere met het oog op reclame, marktonderzoek en op de behoeften afgestemde vormgeving van de website van de provider gebruikt.
Tegen de vorming van deze gebruiksprofielen hebt u een recht op verzet, waarbij u zich – om dit recht te doen gelden – tot de betreffende provider van de Plug-in moet richten. De links in dit verband vindt u verder hieronder.
Bent u tijdens uw bezoek aan onze website via uw gebruikersaccount bij Facebook, Google of Instagram ingelogd, dan kan de betreffende provider het bezoek aan de pagina bovendien aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wanneer u met een Plug-in interageert, bijvoorbeeld de knop „Vind ik leuk“- of „g+1“ indrukt, wordt de betreffende informatie eveneens direct aan een server van de betreffende provider in de VS overgemaakt en daar opgeslagen. De informatie wordt bo-vendien via uw gebruikersaccount in het betreffende sociale netwerk gepubliceerd en daar voor uw contacten aangegeven.
Ook wanneer u tijdens het bezoek aan onze website niet bij de providers van de Plug-ins ingelogd bent, kunnen de door de Plug-ins verzamelde gegevens in bepaalde omstandigheden aan uw betreffend gebruikersaccount toegewezen worden. Door een Plug-in wordt bij elke oproep van de website een cookie met een karakteristiek achtergelaten. Omdat uw browser deze cookie bij iedere verbinding met een server van de betreffende provider ongevraagd meezendt, zou-den Facebook, Google en Instagram daardoor principieel een profiel kunnen opmaken, welke webpagina’s de bij de ka-rakteristiek horende gebruiker opgeroepen heeft. Eventueel zou het dan mogelijk zijn om deze karakteristiek later – bij-voorbeeld wanneer er later bij de provider ingelogd wordt – ook weer aan een persoon toe te wijzen.
Het doorgeven van gegevens gebeurt onafhankelijk van het feit of u een account bij de Plug-in-provider hebt en daar ingelogd bent. Wanneer u bij de Plug-in-provider ingelogd bent, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct aan uw bij de Plug-in-provider bestaand account toegewezen. Wanneer u de geactiveerde knop indrukt en bijvoorbeeld de pagina als link aangeeft, slaat de Plug-in-provider ook deze informatie in uw gebruikersaccount op en wordt deze hun contacten in het openbaar meegedeeld. Wij adviseren u, na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, in het bijzonder echter vóór activering van de knop, omdat u op deze manier een toewijzing aan uw profiel bij de Plug-in-provider kunt vermijden.
Indien u de toewijzing aan uw profiel bij de Plug-in-provider niet wenst, moet u vóór uw bezoek aan onze website bij de betreffende dienst uitloggen. Bovendien kunt u in uw browserinstellingen de functie "Cookies van derde providers blok-keren" kiezen, dan zend uw browser geen cookies naar de betreffende server van het sociale netwerk. Met deze instel-ling functioneren evenwel behalve de Plug-ins soms ook andere paginaoverkoepelende functies van andere providers niet meer. U kunt het laden van de Social Media Plug-ins ook in totaliteit met een speciale Add-On voor uw browser verhinderen, bv. met de Script-Blocker „NoScript“ (verkrijgbaar op http://noscript.net/).
Voor bijkomende informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en van de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens verwijzen wij u naar de opmerkingen van de betreffende providers over de gegevens-bescherming. Daar vindt u ook verdergaande opmerkingen over uw dienovereenkomstige rechten en instellingsmoge-lijkheden ter bescherming van uw privacy en over uw recht op verzet tegen de vorming van gebruikersprofielen. Facebook wordt geëxploiteerd door de firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (VS). Een overzicht van de Plug-ins van Facebook en hun verschijningsvorm vindt u via volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins. De opmerkingen van Facebook over de gegevensbescherming vindt u op: http://www.facebook.com/policy.php.
Google+ wordt geëxploiteerd door de firma Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS). Een overzicht van de Google+-knoppen en hun verschijningsvorm vindt u via volgende link: https://developers.google.com/+/web/. De opmerkingen van Google over de gegevensbescherming vindt u via volgende link: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Instagram wordt geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (VS). De Insta-gram-Plug-in is met een Instagram-logo in de vorm van een „Instagram-camera“ gemarkeerd. Een overzicht van de In-stagram Plug-ins en hun verschijningsvorm vindt u via volgende link: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. De opmerkingen van Instagram over de gegevensbescherming vindt u op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

.
.
.
.
.

13. Op het gebruik gebaseerde online-reclamediensten

a) DoubleClick

DoubleClick is een dienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS) ("Google"). DoubleClick maakt gebruik van cookies om u voor u relevante reclameadvertenties te pre-senteren. Daarmee wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te contro-leren welke advertenties in uw browser verschenen en welke advertenties opgeroepen werden. De cookies be-vatten geen persoonsgebonden informatie. Het gebruik van de DoubleClick-cookies maakt voor Google en haar part-nerwebsites enkel en alleen de plaatsing van advertenties op basis van voorgaande bezoeken aan onze of ande-re websites op het internet mogelijk. De door de cookies geproduceerde informatie wordt door Google met het oog op analyse aan een server in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google neemt de gegevensbe-schermingsbepalingen van het "EU-US Privacy Shield"-verdrag in acht en is bij het "EU-US Privacy Shield"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel geregistreerd. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de ordergegevensver-werking plaats. In geen geval zal Google uw gegevens met andere door Google geregistreerde gegevens sa-menvoegen. U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij vestigen er echter uit voorzorg uw aandacht op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van onze webpagina’s in hun volledige omvang gebruik kunt maken. U kunt bovendien tegen de registratie van de door de cookies gepro-duceerde en op uw gebruik van de webpagina’s betrekking hebbende gegevens en ook tegen de verwerking van deze gegevens door Google verzet aantekenen resp. u kunt dit verhinderen doordat u de via de volgende link onder het punt „DoubleClick-deactiveringsuitbreiding“ beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert. Daar vindt u ook de opmerkingen van Google over de gegevensbescherming.

b) Bijkomende, op het gebruik gebaseerde online reclamediensten

Voor de gegevensverzameling voor de op het gebruik gebaseerde online reclame doen wij verder beroep op de firma Critereo SA. Door deze dienstenprovider wordt er informatie over de activiteiten van u op onze webpagina’s (bv. surfgedrag, bezochte vervolgpagina’s van de website etc.) verzameld en tot pseudonieme gebruiksprofielen samengevat. Deze profielen worden dan gebruikt om door het gebruik gestuurde reclame te laten verschijnen. Deze dienst maakt daarvoor gebruik van zogenaamde cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer opge-slagen worden en die een analyse van de manier van het gebruik van onze website door u mogelijk maken. Al de gebruiksgegevens worden daarbij door gebruikmaking van een pseudoniem opgeslagen, zodat persoonlijke iden-tificatie uitgesloten is. Het om technische redenen overgemaakte IP-adres van uw computer wordt niet opgesla-gen en niet gebruikt om reclame gestuurd te laten verschijnen.
Indien u het betreffende gebruik van de gegevens resp. van de opmaak van pseudonieme gebruiksprofielen niet wenst, kunt u door een klik op de hiernavolgende Opt-Out-links daartegen verzet aantekenen en de betreffende gegevensverzameling door het achterlaten van een Opt-Out-cookie deactiveren.

Over het algemeen kunt u de registratie van de door de cookies geproduceerde gegevens over uw gebruik van de website door de hoger vermelde dienst verhinderen doordat u in uw browserinstellingen de acceptatie van Third-Party-cookies van de hand wijst. Wij vestigen er echter uit voorzorg uw aandacht op dat u dan eventueel niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken. U kunt bovendien ook ooit achtergelaten cookies te allen tijde weer wissen. Gelieve echter in acht te nemen dat u na het wissen van al de cookies in uw browser eventueel ook de via de Opt-Out-link geproduceerde Opt-Out-cookies opnieuw moet achterlaten. Onderstaand vindt u ook links naar de verder reikende opmerkingen van de hoger vermelde dienstenprovider Critero SA over de gegevensbescherming.
Opmerkingen over de gegevensbescherming: http://www.criteo.com/de/criteo-website-datenschutzrichtlinie Opt-Out-link: http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie (onder „Uw voorkeur“). Een bijkomende mogelijk-heid voor de deactivering van cookies bieden de preferentiemanager van de Duitse koepelorganisatie BVDW via de link: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html en het internetplat-form Your Online Choices via de link: www.youronlinechoices.com/de.

Voor de selectie van een voor u actueel interessant aanbod aan waardebonnen worden door ons gepseudo-nimiseerd en gecodeerd de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan de firma Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, D-76133 Karlsruhe (Sovendus) overgemaakt (art. 6 lid 1 f DSGVO (AVG)). De gepseudonimi-seerde hashwaarde van het e-mailadres wordt voor de inachtneming van een mogelijkerwijs bestaand verzet tegen reclame van Sovendus gebruikt (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1 c DSGVO (AVG)). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend in functie van de gegevensveiligheid gebruikt en normaliter na zeven dagen geanonimi-seerd (art. 6 lid 1 f DSGVO (AVG)). Bovendien maken wij voor factureringsdoeleinden gepseudonimiseerd be-stelnummer, bestelwaarde met munteenheid, sessie-ID, couponcode en tijdstempel aan Sovendus (art. 6 lid 1 f DSGVO (AVG)) over. Indien u in een aanbod aan waardebonnen van Sovendus geïnteresseerd bent, ten aanzien van uw e-mailadres geen sprake is van verzet tegen reclame en op de alleen in dit geval aangegeven waardebonbanner klikt, worden door ons gecodeerd aanspreking, naam en uw e-mailadres ter voorbereiding van de waardebon aan Sovendus overgemaakt (art. 6 lid 1 b, f DSGVO (AVG)).
Voor bijkomende informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus verwijzen wij naar de online opmerkingen over de gegevensbescherming op www.sovendus.de/datenschutz.


d) Usemax

Usemax advertisement is een dienst van de firma Emego GmbH, Werdener Str. 36, 46047 Oberhausen, Duits-land. Bij een oproep van de Falke-website wordt bij de gebruiker een cookie via de usemax Adserver achterge-laten die een verwijzing naar zijn surfgedrag omvat. De via deze laatste verkregen informatie dient voor een individuele en gepersonaliseerde aanspreking van de gebruiker via de Falke website, per e-mail of via rede plaatsing van reclame op websites van derden die met usemax gelieerd zijn. Via volgende link kan de gebrui-ker zijn verzamelde gegevens wissen: https://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=Falke&id=39238.

14. Gebruik van Google Maps

Op de website van de firma FALKE KGaA wordt gebruik gemaakt van Google Maps (API) van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS) (“Google”). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel te presenteren. Reeds bij een op-roep van de vervolgpagina’s, waarin de kaart van Google Maps geïntegreerd is, wordt er informatie over het gebruik van de website van de firma FALKE KGaA (zoals bv. het IP-adres van de gebruiker) aan servers van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie eventueel verder aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet met andere gegevens in verbinding brengen. Toch zou het technisch mogelijk zijn dat Google de door het gebruik van Google Maps verkregen gebruikersgegevens ter identificatie van de gebruikers gebruikt, op basis daarvan per-soonlijkheidsprofielen van gebruikers opmaakt of voor externe doeleinden verwerkt en gebruikt, waarop de firma FALKE KGaA telkens geen invloed heeft en kan hebben. De gebruiksvoorwaarden van Google kunnen op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html ingekeken worden. De bijkomende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn in te kijken op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html Uitvoerige informatie over de gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps zijn op de website van Google („Google Privacy Policy“) te vinden: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Als de gebruiker met de toekomstige overdracht van zijn gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps niet akkoord is, bestaat de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig te deactiveren doordat de gebruiker de toepassing JavaScript in zijn browser uitschakelt. Van Google Maps en daardoor ook van de weergave van kaarten op de website van de firma FALKE KGaA kan dan geen gebruik gemaakt worden.

15. Bescherming van minderjarigen

Personen die het 16e levensjaar nog niet achter de rug hebben, mogen zonder toestemming van de verantwoordelij-ke opvoeders geen persoonsgegevens aan de firma FALKE KGaA overmaken. Persoonlijke informatie mogen per-sonen die het 16e levensjaar nog niet achter de rug hebben, slechts dan ter beschikking van de firma FALKE KGaA stellen wanneer het uitdrukkelijke akkoord van de verantwoordelijke opvoeders bestaat of de personen het 16e le-vensjaar achter de rug hebben of ouder zijn. Deze gegevens worden in overeenstemming met deze gegevensbe-schermingsverklaring verwerkt.

16. Rechten van de betrokken persoon

Worden er persoonsgegevens van u verwerkt, dan bent u betrokkene in de zin van de DSGVO (AVG) en hebt u volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

a) Recht op informatie

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging eisen of persoonsgegevens die u betreffen, door ons verwerkt worden. Is er sprake van een dergelijke verwerking, dan kunt u van de verantwoordelijke over volgende informatie inlichtingen eisen:


 • de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
 • de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
 • (de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers tegenover welke de u betreffende persoonsgegevens openbaar gemaakt werden of nog openbaar gemaakt worden;
 • de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien concrete gegevens hierover niet mogelijk zijn, criteria voor de vastlegging van de duur van de opslag;
 • het bestaan van een recht op correctie of schrapping van de u betreffende persoonsgegevens, van een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of van een recht op verzet tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht op indiening van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon verzameld worden;
 • het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces met inbegrip van profilering conform art. 22 lid 1 en lid 4 DSGVO (AVG) en – tenminste in deze gevallen – veelzeggende informatie over de betrokken logica alsook de draagwijdte en de nagestreefde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrok-ken persoon.

U hebt het recht om informatie te krijgen of de u betreffende persoonsgegevens in een derde land of aan een in-ternationale organisatie overgemaakt worden. In dit verband kunt u eisen over de geschikte garanties conform art. 46 DSGVO (AVG) in verband met de overdracht geïnformeerd te worden.

b) Recht op correctie

U hebt recht op correctie en/of completering tegenover de verantwoordelijke, voor zover de verwerkte persoons-gegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de correctie zonder enig uitstel door te voeren.

c) Recht op beperking van de verwerking

Tegen de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens eisen:


 • als u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist voor een periode die het voor de ver-antwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • als de verwerking onrechtmatig is en u de schrapping van de persoonsgegevens van de hand wijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
 • als de verantwoordelijke de persoonsgegevens voor verwerkingsdoeleinden niet langer nodig heeft, u de-ze echter voor de gebruikmaking, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten nodig hebt of
 • als u verzet tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 DSGVO (AVG) aangetekend hebt en nog niet vast-staat of de gegronde redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Werd de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens beperkt, dan mogen deze gegevens – van de op-slag daarvan afgezien – alleen met uw toestemming of voor de gebruikmaking, uitoefening of verdediging van on-vervreemdbare rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke - of rechtspersoon of omwil-le van een belangrijk algemeen belang van de Unie of van een lidstaat verwerkt worden. Werd de verwerking tegen de bovenstaande voorwaarden beperkt, wordt u door de verantwoordelijke onderricht voordat de beperking opgeheven wordt.

d) Recht op schrapping


a) Schrappingsplicht

U kunt van de verantwoordelijke eisen dat de u betreffende persoonsgegevens zonder enig uitstel gewist worden en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen, voor zover één van de volgende rede-nen van toepassing is:


 • De u betreffende persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden, waarvoor ze verza-meld of op een andere manier verwerkt werden.
 • U herroept uw toestemming, waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 lit. a of art. 9 lid 2 lit. a DSGVO (AVG) gebaseerd was, en er ontbreekt een andere wettelijke basis voor de verwerking.
 • U tekent conform art. 21 lid 1 DSGVO (AVG) verzet aan tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire gegronde redenen voor de verwerking of u tekent conform art. 21 lid 2 DSGVO (AVG) verzet aan tegen de verwerking.
 • De u betreffende persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • De schrapping van de u betreffende persoonsgegevens is volgens het Unierecht of het recht van de lid-staten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
 • De u betreffende persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatie-maatschappij conform art. 8 lid 1 DSGVO (AVG) verzameld.

b) Informatie aan derden

Heeft de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar gemaakt en is hij conform art. 17 lid 1 DSGVO (AVG) verplicht deze te wissen, dan treft hij met inachtneming van de beschikbare technologie en de im-plementeringskosten passende maatregelen, ook van technische aard, om voor de gegevensverwerking verant-woordelijke personen, die de persoonsgegevens verwerken, daarover te informeren dat u als betrokken persoon van hen de schrapping van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze per-soonsgegevens geëist hebt.


c) Uitzonderingen

Het recht op schrapping bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is
 • voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • voor de nakoming van een wettelijke verplichting die de verwerking volgens het recht van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, vereist of voor de uitvoering van een taak die het algemeen belang dient of ter uitoefening van het openbaar gezag, die aan de verantwoordelijke toe-vertrouwd werd, plaatsvindt;
 • om redenen van het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid conform art. 9 lid 2 lit. h en i alsook art. 9 lid 3 DSGVO (AVG);
 • voor de het algemeen belang dienende archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke of historische onder-zoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89 lid 1 DSGVO (AVG), voor zover het on-der paragraaf a) genoemde recht vermoedelijk de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwer-king onmogelijk maakt of ernstig in gevaar brengt of
 • (5) voor de gebruikmaking, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten.

e) Recht op onderrichting

Hebt u het recht op correctie, schrapping of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke doen gelden, dan is deze verplicht alle ontvangers voor wie de u betreffende persoonsgegevens toegankelijk gemaakt werden, deze correctie of schrapping van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of met buitensporig hoge kosten gepaard gaat. Tegenover de verantwoordelijke hebt u het recht over deze ontvangers onderricht te worden.

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u ter beschikking van de verantwoordelijke gesteld hebt, in een gestructureerd, courant en door een machine leesbaar formaat te behouden. Bovendien hebt u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering vanwege de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens beschikbaar gesteld werden, over te maken, voor zover


 • de verwerking op een toestemming conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (AVG) of art. 9 lid 2 lit. a DSGVO (AVG) of op een contract conform art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (AVG) gebaseerd is en
 • de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u verder het recht te bewerkstelligen dat de u betreffende persoonsgegevens direct van de ene aan een andere verantwoordelijke overgemaakt worden voor zover dit technisch realiseerbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet in negatieve zin beïnvloed worden. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die noodza-kelijk is voor de uitvoering van een taak die het algemeen belang dient of ter uitoefening van het openbaar gezag plaatsvindt en aan de verantwoordelijke toevertrouwd werd.

g) Recht op verzet

U hebt het recht wegens redenen die uit uw specifieke situatie voortvloeien, te allen tijde tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die op grond van art. 6 lid 1 lit. e of f DSGVO (AVG) plaatsvindt, verzet aan te tekenen; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering. De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende, bescherming verdienende redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijhe-den of de verwerking dient voor de gebruikmaking, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten. Worden de u betreffende persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, dan hebt u het recht te allen tijde verzet tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in functie van dergelijke reclame aan te tekenen; dit geldt ook voor de profilering voor zover deze met dergelijke directe reclame gepaard gaat. Tekent u verzet aan tegen de verwerking met het oog op directe reclame, dan worden de u betreffende persoons-gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. U hebt de mogelijkheid in verband met de gebruikmaking van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – uw recht op verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde processen, waarbij er technische specificaties gebruikt worden.

Recht op verzet in de zin van § 15 lid 3 TMG (Duitse telecommunicatiewet):

U kunt de analyse van het gebruiksgedrag tegengaan indien u in uw browser het achterlaten van cookies door dit domein „FALKE.com“ blokkeert doordat u bv. een uitzondering in de browser voorziet. Gelieve eventueel bij de programmahulp na te gaan hoe dat in uw browser ingesteld kan worden. Natuurlijk kunt u ook door een specifieke aanleiding in een op zichzelf staand geval of periodiek de hoger vermel-de cookies in uw browser wissen om Tracking-informatie te wissen. Als u in uw browser de zogenaamde Do-Not-Track-functie („DNT“) geactiveerd hebt, wordt uw bezoek aan de webpagina’s automatisch niet door de Webanalyse-Tool geregistreerd. Om DNT in uw browser te activeren, kijkt u dit in de hulpfunctie van uw browser na indien u niet weet hoe dat geactiveerd wordt. Let op: als u Internet Explo-rer 10 of 11 gebruikt, wordt ondanks een geactiveerde „Do Not Track“ uw bezoek getrackt. In dat geval zouden wij u willen verzoeken Tracking hier handmatig tegen te gaan. U hebt bovendien de mogelijkheid elke vorm van gebruikersanalyse op deze website in de toekomst tegen te gaan wanneer u een zogenaamde Block-cookie resp. Opt-Out-cookie achterlaat. Dat kan via een Checkbox ge-beuren. Zolang u deze cookie in de browser niet wist, zal een analyse van uw gebruiksgedrag achterwege blijven. U kunt vervolgens de webanalyse voor deze website te allen tijde weer activeren indien u dat wenst. Informatie over het verzet tegen een concrete manier van gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bovendien uit de betreffende uiteenzettingen over de gebruikswijze afleiden.

h) Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring met betrekking tot het recht op gegevensbe-scherming

U hebt het recht uw toestemmingsverklaring met betrekking tot het recht op gegevensbescherming te allen tijde te herroepen. Door de herroeping van de toestemming blijft de wettigheid van de op grond van de toestemming tot op het moment van de herroeping plaatsgevonden verwerking onverminderd van kracht.

.
.

i) Geautomatiseerde beslissing in een specifiek geval met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – met in-begrip van profilering - gebaseerde beslissing die tegenover u juridisch effect sorteert of u op gelijkaardige wijze aanzienlijk schade berokkent. Dit geldt niet indien de beslissing

 • voor de afsluiting of de nakoming van een contract tussen u en de verantwoordelijke noodzakelijk is,
 • op grond van rechtsvoorschriften van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onder-worpen is, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen voor het behoud van uw rechten en vrijheden en van uw gerechtvaardigde belangen omvatten of
 • met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

In ieder geval mogen deze beslissingen niet op bijzondere categorieën van persoonsgegevens conform art. 9 lid 1 DSGVO (AVG) gebaseerd zijn voor zover niet art. 9 lid 2 lit. a of g DSGVO (AVG) geldt en er passende maatrege-len ter bescherming van de rechten en vrijheden en van uw gerechtvaardigde belangen getroffen werden.Ten aanzien van de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te vrijwaren, waartoe minstens het recht op bewerk-stelliging van een ingreep door een persoon aan de zijde van de verantwoordelijke, op uiteenzetting van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoort.

j) Recht op indiening van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd een ander administratiefrechtelijk of gerechtelijk recht op beroep hebt u het recht een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermoedelijke inbreuk indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoons-gegevens in strijd is met de DSGVO (AVG). De toezichthoudende autoriteit, bij wie de klacht ingediend werd, informeert de klager over de stand en de resulta-ten van de klacht met inbegrip van de mogelijkheid, conform art. 78 DSGVO (AVG) hoger beroep aan te tekenen.

17. Openbaar toegankelijk overzicht van de verwerking

Informatie over het doeleinde van de verzameling, de verwerking en het gebruik van gegevens, over de aard van de opgeslagen gegevens etc. kunt u bovendien hier uit ons openbaar toegankelijke overzicht van de ver-werkingswerkzaamheden opmaken.

18. Opmerking over de gegevensbeschermingsverklaring

Voor zover niets anders is geregeld, is het gebruik van alle informatie die wij over u en uw klantaccounts hebben, aan deze gegevensbeschermingsverklaring onderworpen. De firma FALKE KGaA behoudt zich het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring aan de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, in overeenstemming met de technologische ontwikkeling, doorlopend aan te passen en zal van de gelegenheid gebruik maken om eventuele wijzigingen bekend te maken.
Stand: mai 2018

19. Bijkomende opmerkingen

De firma FALKE KGaA levert de nodige inspanningen om uw persoonsgegevens door bewerkstelliging van alle technische en organisatorische mogelijkheden zodanig op te slaan dat ze voor derden niet toegankelijk zijn. Bo-vendien worden zowel de werknemers van de firma FALKE KGaA als eventuele dienstverlenende bedrijven tot ge-heimhouding van de bepalingen met betrekking tot het recht op gegevensbescherming verplicht.

20. Verantwoordelijke instantie in de zin van het recht op gegevensbescherming

FALKE KGaA
Oststraße 5
D-57392 Schmallenberg
Deutschland (Duitsland)
Telefoon: 00800 - 22 033 022
E-Mail: online@Burlington.de

Gemachtigde voor de gegevensbescherming binnen de onderneming:
Günther Rams
E-Mail: datenschutz@FALKE.com

Date: May 2018

Wave Print Heren Sokken

Wave Print Heren Sokken

16.00 EUR

incl. btw excl Verzendkosten

maat
Selecteer een formaat.
Aantal
Bitte wähle eine Anzahl.

New wave op een andere manier! Op de kousen met geprint Burlington-opschrift in de zool laat de 360-graden print uit golven een vrolijk motief ontstaan. De brede gebreide ribbelboord en de top van de herensok contrasteren het motief door unikleuren. Dankzij het gekamde katoen zijn de kousen met motief zowel met of zonder schoen zeer comfortabel om dragen. Artikelnummer 20564

Wave

meer weergaven ...

Wave Print Heren Sokken

made with love

Ik ben gemaakt van 80% Katoen, 18% Polyamide, 2% Elastaan om je een perfecte pasvorm te geven.

 • Gekamd katoen
 • 360-graden print van golven
 • Geprinte labeling van de zool
zorg voor mij
Machinewas, antikreukprogramma op 40°C
Niet drogen in droogtrommel
Strijken niet toegestaan
Niet chemisch reinigen
Bleken niet mogelijk
what's your style

Toon ons je nieuwe stijl op Instagram op #burlingtonsocks!

Naar Instagram

Andere klanten houden van

Pays Verzendkosten Verzending Gratis verzending vanaf Gratis verzending vanaf
Belgium 5,90 € 49,00 €
Bulgaria 12,00 € -
Cyprus 19,00 € -
Czech Republic 8,90 € -
Deutschland 3,90 € 29,00 €
Denmark 5,90 € -
Estonia 12,00 € -
Finland 8,90 € -
France 4,99 € 49,00 €
Greece 8,90 € -
Hungary 8,90 € -
Italy 9,90 € -
Ireland 8,90 € -
Latvia 12,00 € -
Lithuania 12,00 € -
Luxembourg 5,90 € -
Malta 19,00 € -
Nederland 5,90 € 49,00 €
Österreich 5,90 € 49,00 €
Poland 8,90 € -
Portugal 8,90 € -
Romania 12,00 € -
Schweiz 9,00 CHF -
Slovakia 8,90 € -
Slovenia 12,00 € -
Spain 8,90 € -
Sweden 8,90 € -
United Kingdom 2,90 £ 49,00 £