10% korting bij aanmelding voor de newsletter - 10% korting bij aanmelding voor de newsletter - 10% korting bij aanmelding voor de newsletter - nu aanmelden nu aanmelden nu aanmelden

Privacyverklaring van FALKE KGaA

FALKE KGaA vindt het fijn dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De verzameling van uw gegevens vindt plaats in het kader van wettelijke voorschriften. Hierna lichten we toe welke informatie FALKE KGaA tijdens uw bezoek aan onze website registreert en hoe deze informatie wordt gebruikt.

1. Onderwerp van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verzameling, verwerking en het gebruik (hierna gezamenlijk te noemen: 'gebruik') van uw persoonsgegevens bij het bezoeken van onze webpagina's, het gebruik van onze webshop en het telkens daarmee samenhangende aanvullende aanbod (bijvoorbeeld nieuwsbrieven). Persoonsgegevens (hierna te noemen: 'gegevens') zijn alle persoonlijke of zakelijke details van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en bankrekening.

Verzameling en opslag van persoonsgegevens

Wij registreren persoonsgegevens over u, indien u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt. De persoonsgegevens die u op deze wijze aan ons hebt verstrekt, zullen wij vanzelfsprekend uitsluitend gebruiken voor het doel waarmee u deze gegevens bij het contact ter beschikking heeft gesteld.

Mededeling van deze gegevens vindt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming plaats. Voor zover het hierbij gaat om gegevens over communicatiemethoden (bijvoorbeeld e-mailadres of telefoonnummer), verleent u ons eveneens toestemming dat we u eventueel via deze communicatiemethode benaderen om uw vraag te beantwoorden.

Uw verklaringen van toestemming kunt u vanzelfsprekend te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Hiervoor kunt u zich richten tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming van wie de contactgegevens hieronder staan.

Indien u een klant of geregistreerde gebruiker van deze website bent, wordt het IP-adres dat bij de registratie aan uw eindapparaat is toegewezen opgeslagen totdat u uw registratie beëindigt. Hetzelfde geldt voor wanneer u een product in onze webshop hebt gekocht. Dan worden het tijdstip en het IP-adres, waarmee is besteld, net zo lang opgeslagen als u een geregistreerde gebruiker van deze website bent.

Hetzelfde geldt bij een aanmelding voor onze nieuwsbrief via e-mail. Ook in dit geval wordt het IP-adres opgeslagen dat u bij uw aanmelding hebt gebruikt.

Persoonsgegevens worden in het kader van het gebruikmaken van onze aanbiedingen enkel verzameld en opgeslagen, indien u deze aan ons hebt verstrekt via het bestelformulier. Indien het gebruiksdoel is komen te vervallen, worden de gegevens verwijderd.

In het kader van een bestelling of bij het openen van een klantaccount worden met name de hieronder vermelde gegevens verzameld:

 • aanhef, titel
 • naam, voornaam, geboortedatum
 • adres
 • e-mailadres
 • evt. telefoonnummer


bij het plaatsen van een bestelling eventuele betaalgegevens zoals bankgegevens of creditcardnummer.

2. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe enkel voor zover dit nodig is voor de beschikbaarstelling van een goed werkende website en voor de inhoud en onze diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt doorgaans alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering hierop vormen gevallen waarin het vooraf vragen om toestemming vanwege feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we voor het verwerkingsproces van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene vragen, dient art. 6, lid 1, sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, sub b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt eveneens voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor het doorvoeren van precontractuele maatregelen.

Voor zover verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf moet voldoen, dient art. 6, lid 1, sub c AVG als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6, lid 1, sub d AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking nodig is voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan voornoemd belang, dan dient art. 6 lid 1 sub f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van het bewaren ervan komt te vervallen. De gegevens kunnen nog langer worden bewaard als dit is bepaald door Europese of nationale wetgevers in verordeningen, wetten of andere voorschriften naar het recht van de Unie waar de verwerkingsverantwoordelijke aan gehouden is. Het blokkeren of verwijderen van gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij er een vereiste bestaat om de gegevens langer te bewaren ten behoeve van het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

3. Identificatie van aanbieder

De aanbieder van diensten zoals bedoeld in § 13 van de Duitse telecommunicatiewet en verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Duitse federale wet bescherming persoonsgegevens is FALKE KGaA, Oststraße 5, 57392 Schmallenberg, Duitsland. Nadere informatie kunt u lezen in onze colofon.

Bij vragen over deze privacyverklaring helpen wij u graag verder. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar datenschutz@FALKE.com.

4. Beschikbaarstelling van website en aanmaken van logbestandent

1. Gebruik van onze webpagina's ter informatie

Indien u onze website louter ter informatie gebruikt, d.w.z. wanneer u ons geen informatie vanuit uzelf verstrekt en/of u zich niet aanmeldt voor het gebruik van onze webshop, verzamelen we alleen die gegevens die uw webbrowser automatisch aan ons doorgeeft. Hiertoe behoren:

 • datum en tijdstip van het bezoek

 • verschil van de tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT)

 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina)

 • toegangsstatus/HTTP-statuscode

 • de hoeveelheid data die telkens wordt overgedragen

 • website waar de aanvraag vandaan komt

 • de laatst bezochte website

 • het gebruikte besturingssysteem

 • informatie over het type browser

 • browserinstellingen

 • taal en versie van de browsersoftware

 • het IP-adres van de gebruiker

De logbestanden bevatten IP-adressen of andere gegevens die te herleiden zijn tot een gebruiker. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de link naar de website, waar vandaan de gebruiker op de webpagina terecht komt, of de link naar de website, waar de gebruiker naartoe wisselt, persoonsgegevens bevat.

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6, lid 1, sub f AVG.

3. Doel van gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door ons systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker weer te kunnen geven. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de sessie.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionele werking van de website te waarborgen. Verder worden de gegevens gebruikt voor optimalisatie van de website en waarborging van de beveiliging van onze IT-systemen.

Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG.

4. Bewaartermijn/h3>

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. In het geval van registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website houdt dit in bij beëindiging van de betreffende sessie.

Indien de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, gebeurt dit uiterlijk na zeven dagen. Het is mogelijk dat de gegevens langer worden bewaard. In dat geval wordt het IP-adres van de gebruiker verwijderd of versleuteld, zodat dit niet meer te herleiden is tot degene die de website heeft opgevraagd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut nodig voor de werking van de website. Dit betekent dat de gebruiker geen mogelijkheid heeft om bezwaar te maken.

5. Registratie

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich via het verstrekken van persoonsgegevens aan te melden. De gegevens worden hierbij ingevoerd in invoervelden en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:

 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van de registratie
 • voornaam, achternaam
 • e-mailadres
 • toegangsrecht
In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd voor het verwerken van deze gegevens.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is bij toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.

3. Doel van de verwerking

Een registratie van de gebruiker is nodig voor de beschikbaarstelling van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Dit is bij gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld het geval wanneer de registratie op onze website wordt beëindigd of gewijzigd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als gebruiker hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie stop te zetten. De gegevens die over u zijn opgeslagen, kunt u te allen tijde laten aanpassen.

6. Gebruik van onze webshop

Indien u gebruik wenst te maken van onze webshop, is het gebruik van extra gegevens noodzakelijk.

1. Gegevens voor de afhandeling van een bestelling

Indien u gebruik wenst te maken van de diensten van onze webshop, is het noodzakelijk dat u ons de gegevens verstrekt die nodig zijn voor de afhandeling van de bestelling. U kunt daarbij kiezen uit het slechts eenmalig verstrekken van de gegevens die voor uw bestelling benodigd zijn of uit het aanmaken van een klantaccount, waarbij uw gegevens worden opgeslagen voor toekomstige aankopen. Als u een klantaccount aanmaakt, slaan wij uw gegevens op met de uitvoering van de overeenkomst als doel. Wij verwijderen deze gegevens zodra wij niet meer wettelijk verplicht zijn deze te bewaren. De verplichte gegevens voor de afhandeling van overeenkomsten zijn apart gemarkeerd. De overige gegevens zijn op vrijwillige basis. Indien u een klantaccount aanlegt of gegevens bewerkt die al zijn vermeld, dan worden de door u vermelde gegevens herroepelijk opgeslagen en kunnen de gegevens voor verdere bestellingen worden gebruikt zonder dat deze opnieuw ingevoerd hoeven te worden. Het klantaccount kan middels een verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke (online@burlington.de) te allen tijde worden verwijderd. Indien u een klantaccount hebt aangemaakt voor onze webshop worden uw gegevens niet alleen gebruikt met de afhandeling van uw bestelling als doel, maar ook voor het faciliteren van verdere bestellingen. Om de ongeoorloofde toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens te verhinderen, wordt het bestelproces via SSL-techniek versleuteld. Voor het versturen van de goederen geven we uw adresgegevens door aan een door ons ingeschakeld verzendbedrijf. Voor de betalingsverwerking geven wij de benodigde gegevens door aan de door u geselecteerde betalingsdienstaanbieder. Wij werken samen met de volgende betalingsdienstaanbieders: American Express, Mastercard, Visa, PayPal, Amazon Pay, Sofort GmbH, iDeal.De verantwoordelijkheid voor de betalingsgegevens worden telkens door de door u geselecteerde betalingsdienstaanbieder gedragen. We gebruiken uw gegevens daarnaast voor het leveren van goederen aan u en eventueel geven we uw gegevens door aan een vervoersbedrijf dat de goederen in onze opdracht bezorgt. Alle dienstverleners of aan hen gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de orderverwerking zijn eveneens gehouden aan de eisen van de Duitse federale wet bescherming persoonsgegevens en andere wettelijke voorschriften en handelen uitsluitend in opdracht van FALKE KGaA.

2. Kredietwaardigheidscontrole

Wij sturen uw gegevens (naam, adres en eventueel geboortedatum) door aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland), informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland) en/of BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 33, 48155 Münster (Duitsland), ten behoeve van een kredietwaardigheidscontrole, het opvragen van informatie ter beoordeling van het risico van het in gebreke blijven bij betalingen middels een mathematisch-statistische procedure waarbij adresgegevens worden gebruikt, en ten behoeve van het controleren van uw adresgegevens (controle op leverbaarheid). Wij doen dit om ons te beschermen tegen het uitblijven van betalingen en om tegelijkertijd onze klanten de beste opties te kunnen bieden wat betreft de keuze van betaalmethoden in onze webshop. We maken gebruik van de verkregen informatie over de statistische kans op het uitblijven van een betaling voor een weloverwogen beslissing met betrekking tot het rechtvaardigen, doorvoeren of beëindigen van de overeenkomst. De rechtsgrondslagen van deze doorgiften zijn artikel 6, lid 1, sub b en artikel 6, lid 1, sub f AVG. Doorgiften op basis van deze bepalingen mogen alleen geschieden voor zover deze ter bescherming van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van derden vereist is en de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Er wordt rekening gehouden met uw legitieme belangen overeenkomstig deze wettelijke bepaling. Gedetailleerde informatie over ICD GmbH zoals bedoeld in artikel 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('EU AVG'), dat wil zeggen informatie over het bedrijfsdoeleinde, over het doel van gegevensopslag, over de ontvangers van de gegevens, over het recht van inzage over de eigen persoon, over het recht tot wissen of rectificatie etc., kunt u raadplegen in de bijlage of via de volgende link: https://finance.arvato.com/icdinfoblatt.

'Door dit vinkje te bevestigen en te klikken op de knop 'Naar betalen', geeft u toestemming dat Falke ten behoeve van de kredietwaardigheidscontrole informatie opvraagt over uw betaalgedrag tot nu toe en uw kredietwaardigheid op basis van een mathematisch-statistische procedure waarbij uw adresgegevens worden gebruikt en hierbij de hiervoor vereiste klantgegevens over u (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel bankgegevens) doorgeeft aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland), informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (Duitsland) en/of BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 33, 48155 Münster (Duitsland). Met inachtneming van deze klantgegevens en de verkregen informatie over de statistische kans op het uitblijven van een betaling wordt gekomen tot een evenwichtig besluit over welke betaalmogelijkheden voor u beschikbaar kunnen worden gesteld.

Deze gegevens worden bij elke aankoop opnieuw verzameld. Ik ben me ervan bewust dat deze toestemming vrijwillig is en ik mijn toestemming te allen tijde kan weigeren of intrekken door naar datenschutz@FALKE.com een e-mail te sturen. Verder ben ik ermee bekend dat ik in dit geval enkel de betaalmethode 'Sofort' tot mijn beschikking heb om de betaling te verrichten. De procedure staat ook in onze privacyverklaring beschreven.' In het geval dat u het niet eens bent met het opvragen van informatie over uw kredietwaardigheid, zoals beschreven in dit punt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van deze gegevens of uw toestemming hiervoor intrekken door een e-mail te sturen naar datenschutz@FALKE.com. Houd er echter rekening mee dat we u in dit geval alleen de betaalmethode 'Sofort' kunnen aanbieden.

3. Gebruikersaccount

U kunt ook profiteren van onze online aanbiedingen door gebruik te maken van een profiel. Dit profiel bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord (zogenaamd pseudoniem). 
Let er goed op dat u uw wachtwoord geheim houdt om misbruik te voorkomen. Zorg er verder in uw eigen belang voor dat uw gegevens actueel zijn. U bent voor alle handelingen verantwoordelijk die door uw toedoen onder uw gebruikersnaam worden verricht. Het aanmaken van een profiel is geheel vrijwillig. Het profiel heeft enkel als doel om u gemakkelijker gebruik te kunnen laten maken van onze aanbiedingen en om deze op u af te stemmen en voortdurend te verbeteren. Wij maken enkel gebruik van de gegevens in uw profiel voor de afhandeling van bestellingen, het verlenen van aanvullende diensten in uw opdracht en de betalingsverwerking. Indien u ons niet anderszins toestemming hebt verleend om u over andere aanbiedingen te mogen informeren, communiceren wij alleen ten behoeve van de genoemde doelen per telefoon of via e-mail met u. Wij verwijderen de gegevens van uw profiel zodra u ons meedeelt dat het profiel dient te worden verwijderd, tenzij een ander toepasselijk recht ons verplicht of het recht geeft deze gegevens langer te bewaren.

4. Logbestanden van de server

De aanbieder (respectievelijk de provider van de webruimte ervan) verzamelt gegevens over elke keer dat het aanbod wordt geraadpleegd (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren:

 • naam van de opgevraagde website,
 • datum en tijdstip van het bezoek,
 • overgedragen hoeveelheid data,
 • melding over het succesvol opvragen,
 • type en versie van de browser,
 • besturingssysteem van de gebruiker,
 • URL van de verwijzer (de hiervoor bezochte website),
 • IP-adres en provider waar vandaan het verzoek komt.
De aanbieder maakt enkel voor statistische analyses gebruik van de geprotocolleerde gegevens ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de geprotocolleerde gegevens achteraf te controleren, indien op basis van concrete aanwijzingen er redelijke gronden zijn te veronderstellen dat er sprake is van onrechtmatig gebruik.

7. Contactformulier en contact via e-mail

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website staat een contactformulier dat kan worden gebruikt om via elektronische weg contact op te nemen. Indien een gebruiker hiervan gebruikmaakt, worden de gegevens die zijn ingevoerd in de invoervelden aan ons doorgegeven en opgeslagen. Dit betreft de volgende gegevens:

 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van de registratie
 • voornaam, achternaam
 • e-mailadres
 • order- of rekeningnummer (optioneel)
 • tekst van het bericht
Op het moment dat het bericht wordt verstuurd, worden daarnaast de volgende gegevens opgeslagen:
 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van de registratie
Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het versturen uw toestemming gevraagd en naar deze privacyverklaring verwezen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is bij toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.

3. Doel van gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit de invoervelden is alleen bedoeld ten behoeve van het opnemen van contact. In het geval van het opnemen van contact via e-mail ligt hieraan ook het vereiste gerechtvaardigde belang van de verwerking van de gegevens ten doel.

De andere persoonsgegevens die bij het versturen worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te verhinderen en om de beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Voor de persoonsgegevens uit de invoervelden van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verstuurd, betekent het dat dit het geval is wanneer de betreffende correspondentie met de gebruiker is beëindigd. De correspondentie geldt als beëindigd wanneer uit de situatie blijkt dat het betreffende onderwerp definitief is afgehandeld.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het versturen zijn verzameld, worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen verwijderd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Indien de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de correspondentie niet worden voortgezet.

Alle persoonsgegevens die in het kader van het opnemen van contact zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd.

8. E-mailbeveiliging

De gebruiker gaat akkoord met elektronische communicatie zodra hij zelf op elektronische wijze contact met FALKE KGaA opneemt. De gebruiker wordt erop gewezen dat e-mails onderweg ongeoorloofd en onopgemerkt kunnen worden gelezen of gewijzigd. FALKE KGaA maakt gebruik van software om op ongewenste e-mails te filteren (hierna te noemen: 'spamfilter'). Door de spamfilter kunnen e-mails worden geweigerd, indien deze door bepaalde kenmerken abusievelijk als spam worden geïdentificeerd.

9. Solliciteren via onze website

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die u ons verstrekt worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, met name op het gebied van gegevensbescherming.

1. Informatie omtrent sollicitaties

Wij verzamelen uiteenlopende soorten informatie. Hieronder vallen met name uw persoonsgegevens met contactgegevens en een beschrijving van uw opleiding, werkervaring en vaardigheden. Verder hebt u de mogelijkheid om ons digitaal opgeslagen documenten zoals getuigschriften of sollicitatiebrieven te sturen. Bij uw sollicitatie verzekert u dat de informatie die u verstrekt waarheidsgetrouw is. We wijzen u erop dat elke valse verklaring of bewuste weglating een reden kan vormen voor een afwijzing of ontslag op een later tijdstip. We hebben geen informatie van u nodig die op grond van de Duitse wet inzake gelijke behandeling niet mag worden gebruikt (ras, etnische afkomst, geslacht, religie of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele identiteit). We vragen u eveneens om geen gegevens te verstrekken over ziektes, zwangerschap, etnische afkomst, politieke overtuiging, filosofische of religieuze overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksleven. Hetzelfde geldt voor inhoud die rechten van derden kunnen schenden (zoals auteursrechten, mediarecht of algemene rechten van derden).

2. Verzameling, verwerking, gebruik en doorgifte van uw gegevens

Wij verzamelen uiteenlopende soorten informatie. Hieronder vallen met name uw persoonsgegevens met contactgegevens en een beschrijving van uw opleiding, werkervaring en vaardigheden. Verder hebt u de mogelijkheid om ons digitaal opgeslagen documenten zoals getuigschriften of sollicitatiebrieven te sturen. Bij uw sollicitatie verzekert u dat de informatie die u verstrekt waarheidsgetrouw is. We wijzen u erop dat elke valse verklaring of bewuste weglating een reden kan vormen voor een afwijzing of ontslag op een later tijdstip. We hebben geen informatie van u nodig die op grond van de Duitse wet inzake gelijke behandeling niet mag worden gebruikt (ras, etnische afkomst, geslacht, religie of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele identiteit). We vragen u eveneens om geen gegevens te verstrekken over ziektes, zwangerschap, etnische afkomst, politieke overtuiging, filosofische of religieuze overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksleven. Hetzelfde geldt voor inhoud die rechten van derden kunnen schenden (zoals auteursrechten, mediarecht of algemene rechten van derden).

3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens deze sollicitatieprocedure is in de eerste plaats § 26 van de Duitse wet op de bescherming persoonsgegevens in de sinds 25-05-2018 geldende versie. Volgens deze wet is het toegestaan de gegevens te verwerken die vereist zijn in het kader van het nemen van een beslissing over de rechtvaardiging van een arbeidsrelatie. Indien de gegevens na afronding van de sollicitatieprocedure eventueel vereist zijn voor het instellen van een rechtsvordering, kan een gegevensverwerking op basis van het bepaalde in art. 6 AVG, met name inzake de bescherming van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG plaatsvinden. Ons belang bestaat dan in het indienen of aanvechten van vorderingen.

4. Bewaring

Indien we u geen dienstverband kunnen aanbieden, zullen we de door u verstrekte gegevens maximaal zes maanden bewaren ten behoeve van het beantwoorden van vragen naar aanleiding van uw sollicitatie en afwijzing. Indien uw sollicitatiedocumentatie echter over het algemeen interessant is en er op dit moment alleen geen geschikte functie ter beschikking is, geeft u ons hierbij uw instemming om uw gegevens op te nemen in onze pool van sollicitanten. Zo kunnen we bij toekomstige vacatures contact met u opnemen. Indien u niet wordt benaderd, zullen de gegevens na een periode van twee jaar worden verwijderd.

5. Verklaring van toestemming voor de opslag van gegevens van sollicitanten

Indien mijn sollicitatie niet leidt tot een indienstneming, geef ik FALKE KGaA hierbij toestemming om mijn persoonsgegevens die ik in het kader van deze gehele sollicitatieprocedure heb verstrekt (met name in de sollicitatiebrief, curriculum vitae, getuigschriften, motivatiebrief, etc.) na de afronding van de concrete sollicitatieprocedure te bewaren. Ik geef akkoord dat FALKE KGaA deze gegevens gebruikt om met mij eventueel op een later tijdstip contact op te nemen, indien ik in aanmerking kom voor een andere functie. Voor zover ik in mijn sollicitatiebrief of in de andere door mij tijdens de sollicitatieprocedure overhandigde documenten zelf 'bijzondere soorten persoonsgegevens' heb verstrekt (bijvoorbeeld een foto waarop mijn etnische afkomst is te zien, gegevens over een status als zwaar gehandicapte persoon, etc.) dan strekt mijn toestemming zich eveneens uit tot deze gegevens. Deze toestemming geldt tevens voor gegevens over mijn kwalificaties en activiteiten die Falke KGaA in het kader van de sollicitatieprocedure rechtmatig heeft verzameld via algemeen toegankelijke informatiebronnen (met name sociale netwerken voor beroepsmatig gebruik). Deze toestemming is vrijwillig en heeft geen gevolgen voor mijn kansen in de huidige sollicitatieprocedure. Ik kan zonder opgave van redenen weigeren, zonder dat ik daarbij hoef te vrezen voor nadelige consequenties. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken door naar humanresources@FALKE.com een e-mail te sturen. In dit geval worden mijn gegevens (na afronding van de sollicitatieprocedure) onverwijld verwijderd.

6. Verwijdering van gegevens, intrekken van toestemming

U hebt te allen tijde het recht om nadere informatie te verlangen over de gegevens die over u zijn opgeslagen, om deze gegevens in te zien en te verlangen dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd of dat de opgeslagen gegevens geheel of ten dele worden verwijderd. Na het geven van toestemming hebt u te allen tijde de mogelijkheid om deze naderhand weer in te trekken. Het bericht tot intrekken ervan kunt u richten aan de contactpersoon die wordt vermeld in de personeelsadvertentie of kunt u via e-mail naar humanresources@FALKE.com sturen.

7. Gegevensbeveiliging

We hechten zeer veel waarde aan het zo goed mogelijk beveiligen van ons systeem en maken gebruik van moderne technologieën voor gegevensopslag en beveiliging om uw gegevens optimaal te beschermen. Hieronder vallen maatregelen zoals antivirussoftware of een firewall. Vanzelfsprekend worden onze beveiligingsmaatregelen voortdurend verbeterd overeenkomstig technologische ontwikkelingen. Uw gegevens worden versleuteld doorgegeven en vervolgens in een database opgeslagen. Alle systemen waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang en slechts toegankelijk voor een select aantal personen dat verantwoordelijk is voor het personeel. Bovendien worden de gegevens uitsluitend verwerkt in datacentra van de Bondsrepubliek Duitsland.

8. Uw rechten als betrokkene

U hebt het recht tot inzage in de door ons over u verwerkte persoonsgegevens.
Bij een verzoek tot inzage dat niet schriftelijk wordt gedaan, vragen we om uw begrip voor het feit dat we u dan eventueel verzoeken bewijzen te overleggen dat u de persoon bent voor wie u zich uitgeeft.
Verder hebt u het recht op rectificatie of wissing van gegevens, of beperking ten aanzien van de verwerking ervan, voor zover wettelijk toegestaan.
Daarnaast hebt u het recht van bezwaar tegen de verwerking in het kader van de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt voor het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

10. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Cookies zijn tekstbestandjes (ASCII-tekst) die via uw browser (zoals Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.) op uw computer worden geplaatst. Wanneer u opnieuw de website bezoekt die de cookie aan uw browser heeft doorgegeven, wordt u hier opnieuw herkend en persoonlijk aangesproken.
U stelt onze systemen in staat om uw browser te herkennen en u diensten zoals een 'comfortcookie' aan te bieden.

De helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers legt u uit hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser zo kunt instellen dat u een melding krijgt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u alle verkregen cookies eveneens kunt uitschakelen. Echter kunt u alleen met cookies enkele van de meest interessante functies volledig benutten en ervaren, waardoor we u aanbevelen om de cookiefunctie aan te laten staan.

Verder raden we u aan om na het gebruik van een computer die u gezamenlijk met anderen gebruikt en waarvan de browser zo is ingesteld dat deze cookies accepteert, u steeds volledig af te melden.

Voor de webpagina's van FALKE.com of burlington.de houdt dit in dat u, indien u voor de comfortcookie kiest, helemaal niet meer met uw gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te loggen.

Let op: Cookies zijn alleen van toepassing op het eindapparaat waarop ze worden opgeslagen. Indien u gebruikmaakt van cookies, vereenvoudigt u het inlogproces enkel op de computer waarop u deze hebt gekozen.

Veel internetgebruikers hebben reserves wat betreft cookies. Om deze reden laat FALKE.com de keuze aan u of u al dan niet cookies accepteert.


Om misverstanden te voorkomen:

 • cookies kunnen geen virussen overdragen
 • cookies kunnen geen e-mailadressen bekijken
 • cookies kunnen niet de inhoud van de harde schijf lezen
 • cookies kunnen niet het bestand met de geschiedenis overdragen
 • cookies kunnen niet onopgemerkte e-mails versturen
 • cookies kunnen niet de gehele harde schijf volmaken of compleet wissen

2. Beperkingen

Cookies zijn bedoeld voor persoonlijke computers. Indien uw computer ook toegankelijk is voor anderen, dient u af te zien van het gebruik van comfortcookies, aangezien u in dit geval bij het bezoeken van FALKE.com of burlington.de automatisch wordt ingelogd zonder dat om uw wachtwoord wordt gevraagd. In principe staan browsers vooraf zo ingesteld dat cookies worden geaccepteerd. Indien dat niet het geval is, moet u uw browserinstelling zo wijzigen dat cookies worden geaccepteerd, alvorens u kunt profiteren van de voordelen van comfortcookies of andere standaardcookies van FALKE.com.

Bij het gebruik van onze websites worden, zowel bij het louter informatieve gebruik van onze webpagina's als bij het bezoeken van onze webshop, cookies op uw eindapparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw vaste schijf worden opgeslagen en toegekend worden aan de browser die u hebt gebruikt. Naar degene die de cookie heeft geplaatst (dus ofwel wij ofwel een eventuele derde aanbieder) wordt bepaalde informatie gestuurd. We maken onder andere gebruik van cookies om het aanbod op internet over het geheel genomen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken en om u bij een volgend bezoek weer te kunnen herkennen. Verder maakt een reeks van de hieronder beschreven analysetools en onlinereclamediensten eveneens gebruik van cookies.

3. Deze website maakt op de volgende manier gebruik van cookies:

 • sessiecookies
 • tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik)
 • permanente cookies (gebruik gedurende een bepaalde periode)
 • cookies van derden (van derde aanbieders)

Sessiecookies worden gebruikt om een nieuwe sessie/nieuw bezoek te bevestigen. De cookie wordt aangemaakt wanneer de JavaScript bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen beschikbare __utmb-cookies bestaan. Telkens wanneer er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd, wordt deze cookie bijgewerkt. Aan het einde van de browsersessie fungeert de cookie als methode om vast te stellen of er bij de gebruiker sprake was van een nieuwe sessie of een bezoek.
Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. Hieronder vallen met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-id op aan de hand waarvan verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegekend. Hierdoor kan uw eindapparaat opnieuw worden herkend wanneer u de website opnieuw bezoekt. Wij maken gebruik van dit soort cookies om de werking en de functionaliteit van onze website te waarborgen. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of wanneer u uw browser sluit.
Permanente cookies worden automatisch na een vooraf ingestelde periode, die per cookie kan verschillen, weer verwijderd. Wij maken gebruik van dit soort cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen middels het opslaan van gebruikersspecifieke instellingen.
De cookies van derdenzijn cookies die door een derde worden geplaatst en geregistreerd. Wij maken gebruik van dit soort cookies ten behoeve van de betalingsverwerking in onze webshop en voor reclame. Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u te allen tijde de cookies verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser of u kunt uw browser zo configureren dat deze cookies niet accepteert. U kunt daar verder instellen dat de cookies van derden worden geweigerd. We wijzen u er echter uit voorzorg op dat u dan eventueel niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken.

4. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6, lid 1, sub f AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van cookies voor analysedoeleinden is bij aanwezigheid van de betreffende toestemming van de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.

5. Doel van gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies op onze website kunnen niet zonder gebruik van cookies worden aangeboden. Hiervoor is het nodig dat de browser ook na het bezoeken van andere pagina's opnieuw wordt herkend.

Het gebruik van de analysecookies heeft tot doel de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies komen we erachter hoe de website wordt gebruikt. Op deze manier kunnen we onze aanbiedingen voortdurend verbeteren.

Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG.

6. Bewaartermijn, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit doorgegeven aan onze website. Om die reden hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen van uw webbrowser kunt u de doorgifte van cookies deactiveren of beperken. De al opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Indien cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

11. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Voor het aanmelden voor onze nieuwsbrieven maken we gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit houdt in dat we u na opgave van uw e-mailadres een bevestigingsmail sturen gericht aan het opgegeven e-mailadres. In deze e-mail vragen we u te bevestigen dat u de nieuwsbrief toegestuurd wenst te krijgen. De bevestiging geschiedt middels een klik op de activeringslink die in de bevestigingsmail staat. Na ontvangst van de bevestiging sturen we u onze nieuwsbrief via e-mail toe. Hiervoor slaan we uw e-mailadres net zolang op totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Deze opslag heeft alleen als doel u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Verder slaan we telkens bij aanmelding en bevestiging uw IP-adressen en de tijdstippen op om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op ten behoeve van het toesturen van de nieuwsbrief. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, zin 1 sub a AVG.

Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit de invoervelden aan ons doorgegeven. Het opgeven van de geboortedatum is vrijwillig en wordt alleen gebruikt voor het personaliseren van de nieuwsbrief. De door u verstrekte gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

We wijzen u erop dat bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag wordt geanalyseerd. Voor de analyse hiervan bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbeacons (ook wel trackingpixels genoemd). Dit zijn bestanden met afbeeldingen van één pixel die ons met behulp van derde aanbieders in staat stellen om uw gebruikersgedrag te analyseren en in kaart te brengen welke van de door ons verstuurde e-mailberichten op welk tijdstip werden geopend, op welke links werd geklikt en welke reactie dit opleverde. Hiertoe worden de betreffende webbeacons toegekend aan uw e-mailadres en gekoppeld aan een eigen id. Ook de links die in de nieuwsbrief staan, hebben deze persoonlijke id. Met de aldus verkregen gegevens stellen we een gebruikersprofiel op en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af, zodat we u een nieuwsbrief kunnen aanbieden die is afgestemd op uw interesses. De verzamelde gegevens koppelen we aan de gegevens die verder over u beschikbaar zijn. Voor het versturen van de nieuwsbrief en ten behoeve van bovengenoemde analyse maken we gebruik van de dienstverlener Mapp Digital Germany GmbH.
U kunt te allen tijde vormvrij bezwaar maken tegen de tracking door een e-mail naar online@FALKE.com of online@burlington.de te sturen. Een dergelijke tracking kunt u doorgaans ook verhinderen door in het e-mailprogramma dat u op uw computer gebruikt de weergave van afbeeldingen standaard te deactiveren. In dit geval wordt de nieuwsbrief echter niet volledig weergegeven en kunt u eventueel niet van alle functies gebruikmaken. Zodra u de afbeeldingen die de nieuwsbrief bevat handmatig laat weergeven, vindt opnieuw de bovengenoemde tracking plaats.

De toestemming die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt gegeven, luidt als volgt:

“Ik wil graag de nieuwsbrief van FALKE ontvangen en ga ermee akkoord dat FALKE mij voor reclamedoeleinden regelmatig interessante aanbiedingen en informatie via e-mail aan het door mij opgegeven e-mailadres toestuurt. Mijn e-mailadres zal niet worden doorgegeven aan andere bedrijven.

“Ik wil graag de nieuwsbrief van Burlington ontvangen en ga ermee akkoord dat Burlington mij voor reclamedoeleinden regelmatig interessante aanbiedingen en informatie via e-mail naar het door mij opgegeven e-mailadres toestuurt. Mijn e-mailadres zal niet worden doorgegeven aan andere bedrijven.

Verder geef ik toestemming dat mijn leesgedrag in het kader van het verzenden van de nieuwsbrief wordt geanalyseerd. Dit gebeurt aan de hand van zogenaamde webbeacons in de telkens verstuurde e-mail, die automatisch informatie doorgeven over wanneer de nieuwsbrief wordt gelezen en over welke links ervan worden aangeklikt. Met de aldus verkregen gegevens wordt een gebruikersprofiel van mij opgesteld, zodat de nieuwsbrief op mijn persoonlijke interesses kan worden afgestemd. De geregistreerde gegevens worden gekoppeld aan de andere gegevens die over mij beschikbaar zijn en worden samengevoegd tot een gebruikersprofiel.“

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is bij toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.
De rechtsgrondslag voor het versturen van de nieuwsbrief ten gevolge van de verkoop van goederen of diensten is § 7 lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie.

3. Doel van gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker heeft als doel het toesturen van de nieuwsbrief.
Het verzamelen van de overige persoonsgegevens in het kader van het aanmeldproces heeft als doel het voorkomen van misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dienovereenkomstig net zolang opgeslagen als het abonnement op de nieuwsbrief loopt.
De overige persoonsgegevens die tijdens het aanmeldproces zijn verzameld, worden doorgaans na een termijn van zeven dagen verwijderd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde worden opgezegd door de betrokken gebruiker. Hiertoe staat in elke nieuwsbrief een link.
Hiermee wordt het eveneens mogelijk om de toestemming in te trekken voor het bewaren van de persoonsgegevens die tijdens het aanmeldproces zijn verzameld.

12. Webanalyse

We vinden het belangrijk om onze website zo optimaal mogelijk vorm te geven en deze hierdoor voor onze bezoekers aantrekkelijk te maken. Hiervoor is het nodig te weten hoe de verschillende onderdelen ervan op onze bezoekers overkomen. We maken hiervoor gebruik van de volgende analysetools:

1) Google Analytics

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, hierna te noemen: 'Google'). Het gebruik omvat de bedrijfsmodus 'Universal Analytics'. Hierdoor is het mogelijk om aan gegevens, sessies en interacties via meerdere apparaten een gepseudonimiseerd gebruikers-id toe te kennen en op deze wijze de activiteiten van een gebruiker over meerdere apparaten heen te analyseren.

Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen), zodat een analyse van uw gebruik van de website kan worden gemaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten —die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van tevoren ingekort. Alleen bij uitzonderingen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en aldaar afgekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google van deze informatie gebruikmaken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten te leveren aan de beheerder van de website die samenhangen met het website- en internetgebruik van de diensten. Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang van de gegevensverwerking. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is § 15 lid 3 van de Duitse telecommunicatiewet of art. 6, lid 1, sub f AVG. Sessies en campagnes worden na afloop van een bepaalde periode beëindigd. Sessies worden standaard beëindigd na 30 minuten zonder dat er enige activiteit heeft plaatsgevonden; bij campagnes is dit na zes maanden. De tijdslimiet voor campagnes kan maximaal twee jaar bedragen. Aan het bewaren van gegevens van gebruikers en gebeurtenissen is geen termijn verbonden.

Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u vinden onder https://www.google.com/analytics/terms/nl.html or at https://policies.google.com/?hl=nl.

IU kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van deze website in verband staande gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare plug-in voor browsers te downloaden en te installeren: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google Analytics -Contract aangaande de overeenkomst voor de orderverwerking

Aangezien websitebeheerders volgens toezichthoudende autoriteiten bij het gebruik van Google Analytics fungeren als opdrachtgever en Google als opdrachtnemer, hebben we met Google een schriftelijke contract gesloten aangaande de overeenkomst voor de orderverwerking.

2) Google Ads conversion tracking

We gebruiken op onze website het online reclameprogramma 'Google Ads' en in dit kader Conversion Tracking (analyse van follow-up acties van bezoekers). Google Conversion Tracking is een analyseservice van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 'Google'). Wanneer u op een door Google ingeschakelde advertentie klikt, wordt er een cookie voor Conversion Tracking achtergelaten op uw computer. Deze cookies hebben slechts een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en dienen daarom niet voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina verder bent geleid. Iedere Google Ads-klant krijgt een andere cookie. Hierdoor bestaat er geen mogelijkheid dat cookies via de websites van Ads-klanten getraceerd worden. De informatie die met behulp van Conversion-cookies verzameld wordt, dient voor het opstellen van conversiestatistieken. Hierdoor komen we te weten hoeveel gebruikers in totaal op één van onze advertenties geklikt hebben en doorgeleid zijn naar een pagina die van een Conversion Tracking-tag voorzien is. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd zouden kunnen worden. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 (1) sub. f AVG (GDPR) vanuit het rechtmatig belang bij doelgericht adverteren en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.
U heeft het recht om vanwege redenen als gevolg van uw specifieke situatie op elk moment bezwaar te maken tegen de op art. 6 (1) f AVG berustende verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt bovendien verhinderen dat cookies worden opgeslagen door de desbetreffende technische instellingen van uw browser te selecteren. We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U wordt dan niet in de Conversion Tracking-statistieken opgenomen.
Verder kunt u voor u gepersonaliseerde advertenties deactiveren in de instellingen voor reclame bij Google. Hoe u dit doet, leest u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl. Voorts kunt u het gebruik van cookies door derde aanbieders uitschakelen. Bezoek hiertoe de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (NPI) op https://www.networkadvertising.org/choices/ en volg de daar gegeven aanwijzingen voor opt-out op.
Meer informatie en ook de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: http://www.google.de/policies/privacy/

3) Google Tag Manager

Google Tag Manager, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna te noemen: 'Google'), is een oplossing aan de hand waarvan verkopers via een interface websitetags kunnen beheren. De Tool Tag Manager zelf, die de tags implementeert, is een domein zonder cookies en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt echter voor de activering van andere tags die van uw kant eventueel gegevens verzamelen. Google Tag Manager verschaft zich daarentegen zelf geen toegang tot deze gegevens. Indien er op domein- of cookieniveau een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze voor alle trackingtags bestaan die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. Meer informatie kunt u vinden in de gebruiksrichtlijnen voor deze dienst.

4) Microsoft Bing

Op de website maken we gebruik van de technologieën van Bing Ads (bingads.microsoft.com), dat beschikbaar wordt gesteld door en onderdeel is van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten (hierna te noemen: 'Microsoft'). Hierbij wordt door Microsoft een cookie op uw eindapparaat geplaatst in het geval dat u op onze website terecht bent gekomen via een reclame van Microsoft Bing. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website werd geleid en dat een vooraf bepaalde webpagina (conversion pagina) werd geraadpleegd. Wij zien hierbij alleen het totaal aantal gebruikers dat op een advertentie van Bing heeft geklikt en zo naar de conversion pagina werd geleid. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt via de cookies informatie waaruit via toepassing van pseudoniemen gebruikersprofielen worden opgesteld.
Deze gebruikersprofielen zijn ten behoeve van de analyse van het bezoekersgedrag en worden gebruikt voor het tonen van reclame. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker verwerkt.
Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft, zoals hierboven toegelicht, wordt gebruikt, kunt u de hiervoor benodigde plaatsing van een cookie weigeren. Dit kan via een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert.
Verder kunt u het registreren van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Microsoft verhinderen door via de volgende link: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out .
Overige informatie over de gegevensbescherming van Microsoft en Bing Ads en de door hen gebruikte cookies kunt u vinden op de website van Microsoft via: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

5. Gebruik van plug-ins van sociale media

U kunt op onze webpagina's gebruikmaken van plug-ins van sociale media (zoals de knop 'vind ik leuk' of 'g+1') van de sociale netwerken Facebook, Google+ en Instagram (hierna gezamenlijk te noemen: 'aanbieder'). Hiermee kunt u bijvoorbeeld content delen of producten aanbevelen (hierna te noemen: 'plug-in').

Wij hebben noch invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn we bekend met de volledige omvang van de gegevensverzameling, de verwerkingsdoeleinden en de bewaartermijnen. Verder hebben we geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in. De aanbieder van de plug-in slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruikersprofiel en maakt hiervan gebruik ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of afstemming van het aanbod op de website op de wensen. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (ook bij gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het tonen van reclame die is afgestemd op de wensen en om andere gebruikers van sociale netwerken te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening ervan moet richten aan de desbetreffende aanbieder van de plug-in. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid interactie te hebben met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6, lid 1, zin 1 sub f AVG.

Indien u een pagina van onze website opvraagt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de desbetreffende aanbieder. De inhoud van de plug-in wordt aan uw browser doorgegeven en geïntegreerd in de website. Via deze integratie verkrijgt de aanbieder de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt opgevraagd. Dit geldt ook wanneer u geen gebruikersaccount bij de betreffende aanbieder hebt of op dat moment niet bij de betreffende dienst bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgestuurd naar een server van de betreffende aanbieder in de Verenigde Staten, daar als gebruikersprofiel opgeslagen en onder andere gebruikt ten behoeve van reclame, marktonderzoek en afstemming van het aanbod op de website van de aanbieder op de wensen.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht moet richten aan de desbetreffende aanbieder van de plug-in. Verderop kunt u de links hiervoor vinden.
Indien u tijdens het bezoeken van onze website bij uw gebruikersaccount van Facebook, Google of Instagram ingelogd bent, kan de betreffende aanbieder het bezoek van de website toekennen aan uw gebruikersaccount. Indien u interactie hebt via een plug-in, bijvoorbeeld door de knop 'Vind ik leuk' of 'g+1' te gebruiken, wordt de betreffende informatie eveneens direct doorgestuurd naar een server van de betreffende aanbieder in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De informatie wordt verder via uw gebruikersaccount in het betreffende sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contactpersonen getoond.
Ook wanneer u tijdens het bezoeken van onze website niet bent ingelogd bij de aanbieder van de plug-in, kunnen de door de plug-ins verzamelde gegevens in bepaalde gevallen aan uw desbetreffende gebruikersaccount worden toegekend. Via een plug-in wordt elke keer dat de website wordt opgevraagd een cookie met een identificatiekenmerk geplaatst. Aangezien uw browser deze cookie bij elke verbinding met een server van de betreffende aanbieder ongevraagd meestuurt, kunnen Facebook, Google en Instagram hiermee in principe een profiel opstellen van welke webpagina's de gebruiker die hoort bij het identificatiekenmerk heeft opgevraagd. Eventueel is het dan mogelijk om dit identificatiekenmerk dan later, zoals bij het op een later tijdstip inloggen bij de aanbieder, wederom toe te kennen aan een persoon.
De doorgifte van gegevens vindt plaats ongeacht of u een account bij de aanbieder van de plug-in hebt of daar bent ingelogd. Indien u bij de aanbieder van de plug-in bent ingelogd, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld direct toegekend aan uw account bij de aanbieder van de plug-in. Wanneer u gebruikmaakt van de geactiveerde knop en bijvoorbeeld naar de website linkt, slaat de aanbieder van de plug-in ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en wordt dit meegedeeld aan uw contactpersonen. Wij raden u aan om na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, vooral echter voorafgaand aan de activering van de knop, zodat u een toekenning aan uw profiel bij de aanbieder van de plug-in kunt voorkomen.
Indien u niet wenst dat de aanbieder van de plug-in dingen aan uw profiel toekent, moet u voorafgaand aan uw bezoek van onze website uitloggen bij de betreffende dienst. Verder kunt u in uw browserinstellingen de functie 'Cookies van derde aanbieders blokkeren' selecteren. Dan stuurt uw browser geen cookies naar de betreffende server van het sociale netwerk. Met deze instelling werken echter behalve de plug-ins in bepaalde situaties ook andere, van andere aanbieders afkomstige functies die verder gaan dan die van de website niet meer. U kunt het laden van de plug-ins voor sociale media ook in het geheel voorkomen via een speciale add-on voor uw browser, bijvoorbeeld met de scriptblocker 'NoScript' (verkrijgbaar via http://noscript.net/).
Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens kunt u ontlenen aan de privacyverklaring van de betreffende aanbieder. Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy en uw recht van bezwaar tegen het opstellen van gebruikersprofielen.
Facebook is onderdeel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe deze eruit zien kunt u vinden via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins . De privacyverklaring van Facebook kunt u vinden onder: http://www.facebook.com/policy.php .
Google + is onderdeel van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Een overzicht van de knoppen van Google+ en hoe deze eruit zien kunt u vinden via de volgende link: https://developers.google.com/+/web/ . De privacyverklaring van Google kunt u vinden via de volgende link: http://www.google.de/policies/privacy/ .
Instagram is onderdeel van Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. De plug-in van Instagram wordt gekenmerkt door een logo van Instagram in de vorm van een 'Instagram-camera'. Een overzicht van de plug-ins van Instagram en hoe deze eruit zien kunt u vinden via de volgende link: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges . De privacyverklaring van Instagram kunt u vinden onder: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

6. SaleCycle

SaleCycle wordt gebruikt om inzicht te krijgen in welke producten en diensten voor u interessant zijn en om bepaalde persoonlijke informatie zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en eenduidige identificatie voor uw apparaat te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om u bij het koopproces te ondersteunen doordat er van tijd tot tijd contact met u opgenomen wordt (per e-mail of sms) of om de u online aangeboden advertenties te personaliseren. Door bediening van de SaleCycle-tag registreert een script automatisch uw e-mailadres voor gebruik in een winkelwagen-annuleringsmail van SaleCycle zodra deze op de website wordt ingevoerd. Alle gegevens blijven in Snowflake (Data Warehouse) versleuteld en zijn aan ingeperkte toegangscontroles onderworpen.
Persoonsgegevens worden door SaleCycle na zes (6) maanden uit het systeem verwijderd. Daarna wordt een geaggregeerde vorm van de gegevens bewaard voor berichtgeving, maar deze bevat geen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wanneer u dergelijke e-mails niet wilt ontvangen, kunt u zich hiervan op elk moment afmelden door in de e-mail op de hiervoor opgenomen link te klikken.
De verwerking gebeurt volgens art. 6 (1) sub. f AVG (GDPR) vanuit het rechtmatig belang bij het bovengenoemde doel.
SaleCycle gebruikt cookies om u na uw bezoek aan onze website gerichte mails te sturen (remarketing). De configuratie van deze cookies is vooraf vastgelegd door de door SaleCycle aangeboden dienst. Daarom raden we aan om de gegevensbeschermingsverklaring van SaleCycle (http://www.salecycle.com/service-privacy-notice/) te raadplegen voor meer informatie over de gebruikte cookies en om cookies te blokkeren (we wijzen erop dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud en juistheid van websites van derden).
U heeft het recht om vanwege redenen als gevolg van uw specifieke situatie op elk moment bezwaar te maken tegen de op art. 6 (1) f AVG berustende verwerking van uw persoonlijke gegevens.

7. Facebook-Pixel en Website Custom Audiences

Om onze online aanbiedingen te optimaliseren en u advertenties te tonen die op uw behoeften zijn afgestemd, maken we op deze website gebruik van de communicatietool Custom Audiences van Facebook en van Facebook-Pixel.

7.1. Overzicht van het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

Het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens gebeurt met de doelen reclame, marktonderzoek of voor het op de behoeften afgestemde aanbieden door FALKE KGaA en Facebook.
Bij Facebook-Pixel gaat het om een klein stukje Javascript-code. Bij het bezoek aan onze website verstuurt Facebook-Pixel de volgende gegevens naar Facebook Ireland Ltd, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ('Facebook'):

 • HTTP header-informatie (o.a. IP-adres, informatie over de webbrowser, locatie van het paginageheugen, document, URL van de website en de user-agent van de webbrowser, evenals dag en kloktijd van het gebruik)
 • Pixelspecifieke gegevens; deze omvatten de pixel-ID en Facebook-cookiegegevens, met inbegrip van uw Facebook-ID (deze gegevens worden gebruikt om gebeurtenissen aan een bepaald Facebook-advertentieaccount te koppelen en ze aan een Facebook-gebruiker toe te kennen)
 • Aanvullende informatie over het bezoek en over standaard- en gebruikersgedefinieerde gegevensgebeurtenissen. FALKE KGaA gebruikt de volgende gebruikersgedefinieerde gegevensgebeurtenissen:
  • Gezochte en bekeken content op productniveau
  • Product is in het winkelmandje gelegd
  • Inleiding van een check-out tijdens de bestelprocedure
  • Afsluiting van de bestelprocedure

Facebook controleert aan de hand van de gebruikersspecifieke gehashte Facebook-ID (in de Facebook-cookie) geautomatiseerd of de door Facebook-Pixel doorgegeven gegevens toegekend kunnen worden aan een Facebook-gebruiker. Voor zover er in uw browser geen Facebook-cookies opgeslagen zijn, wordt er geen toekenning aan een 'Custom Audience' genoemde gebruikersgroep doorgevoerd.
Kan de in de Facebook-cookie bevatte Facebook-ID aan een Facebook-gebruiker worden toegekend, dan deelt Facebook deze gebruiker op basis van de door ons vastgelegde regels in bij een 'Custom Audience', voor zover de regels eenduidig zijn. De zo verkregen informatie gebruiken we voor het tonen van Facebook Ads. Advertenties worden evenwel pas vanaf een 'Custom Audience'-grootte van 20 personen getoond. De indeling bij een 'Custom Audience' is maximaal 180 dagen van kracht. Deze termijn begint opnieuw wanneer u onze website opnieuw bezoekt en er overeenstemming met dezelfde 'Custom Audience'-regels bestaat.
Facebook kan het bezoek aan onze website en uw daarmee verbonden activiteiten koppelen aan uw gebruikersaccount. Dit is voor ons niet mogelijk. We ontvangen van Facebook uitsluitend statistische informatie over het gebruik van onze website door middel van Audience Insights.
Facebook geeft uw gegevens aan Facebook Inc. (Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, USA) door en gebruikt uw gegevens om de kwaliteit van zijn reclame-activiteiten te verbeteren doordat het optimalisatie-algoritme voor het tonen van advertenties, de targeting cluster en de News Feed Ranking verbeterd worden. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 (1) sub. f AVG (GDPR) uit rechtmatig belang bij het genoemde doel.

7.2. Bezwaar tegen gegevensverwerking

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, dan kunt u dat hier doen: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Er wordt dan een cookie achtergelaten die het doorgeven van gegevens via Facebook-Pixel verhindert. Nadere informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Facebook, over uw rechten in dezen en mogelijkheden voor het beschermen van uw privacy vindt u in het gegevensbeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

8. Facebook Retargeting

Via Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) maken we voor deze website reclame op het Facebook-platform. Hiertoe wordt bij het bezoek van onze website een cookie van Facebook geplaatst, dat door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de door u bezochte pagina's op interesse gebaseerd adverteren mogelijk maakt. Als Facebook-lid kunt u de Retargeting Cookie deactiveren op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Alternatief kunt u uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en u per geval over de acceptatie ervan beslist of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit. Wanneer cookies niet geaccepteerd worden, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

.
.

13. Op gebruik gebaseerde onlinereclamediensten

1. DoubleClick

DoubleClick is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna te noemen: 'Google'). DoubleClick maakt gebruik van cookies om reclame te tonen die voor u relevant is. Hierbij wordt aan uw browser een gepseudonimiseerd identificatienummer (id) toegekend om na te gaan welke advertenties er in uw browser worden getoond en welke advertenties er zijn aangeklikt. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het gebruik van de cookies van DoubleClick biedt Google en de partnersites ervan enkel de mogelijkheid tot het plaatsen van advertenties op basis van voorgaande bezoeken op onze of andere websites. De informatie die door de cookies is gegenereerd, wordt door Google ter analyse naar een server in de Verenigde Staten doorgezonden en daar opgeslagen. Google neemt de gegevensbeschermingsbepalingen van het verdrag inzake het 'privacyschild tussen de EU en de VS' in acht en staat bij het desbetreffende programma van het Amerikaanse ministerie van Handel geregistreerd. De doorgifte van gegevens door Google aan derden vindt enkel plaats op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval uw gegevens samenvoegen met andere gegevens die Google heeft geregistreerd.
U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door de betreffende instelling in uw browsersoftware te wijzigen. We wijzen u er echter uit voorzorg op dat u in dit geval eventueel niet volledig van alle functies van onze webpagina's gebruik kunt maken. Verder kunt u via de volgende link het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de webpagina's en de verwerking van deze gegevens door Google tegengaan of voorkomen door onder het punt 'Uitbreiding deactivering van DoubleClick' de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Daar vindt u ook de privacyverklaring van Google.

2. Andere op gebruik gebaseerde onlinereclamediensten

Verder maken we voor op gebruik gebaseerde online reclame gebruik van Criteo SA. Door deze dienstverlener wordt informatie over uw activiteiten op onze webpagina's (zoals surfgedrag, bezoek van subpagina's van de website, etc.) verzameld en tot gepseudonimiseerde gebruiksprofielen samengevoegd. Deze profielen worden dan gebruikt ten behoeve van het op het gebruik gerichte plaatsen van reclame. Deze dienst maakt daarvoor gebruik van zogenaamde cookies, d.w.z. tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen, zodat een analyse kan worden gemaakt van de manier waarop u van onze website gebruikmaakt.
Alle gebruiksgegevens worden hierbij aan de hand van een pseudoniem opgeslagen, zodat een persoonlijke identificatie uitgesloten is. Het IP-adres van uw eindapparaat dat om technische redenen wordt doorgegeven, wordt noch opgeslagen, noch gebruikt voor het gericht plaatsen van reclame.

Indien u dit gebruik van de gegevens of het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen niet wenst, kunt u dit via het klikken op de opt-out-links hieronder tegengaan en de betreffende gegevensverzameling via het plaatsen van een opt-out-cookie deactiveren.

Over het algemeen kunt u de registratie van de gegevens die door de cookies worden gegenereerd over uw gebruik van de website voorkomen via de bovengenoemde dienst. Dit doet u door uw browserinstellingen zo te wijzigen dat cookies van derden worden geweigerd. We wijzen u er echter uit voorzorg op dat u dan eventueel niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken. U kunt verder ook de al geplaatste cookies te allen tijde verwijderen. Houd er echter rekening mee dat u na het verwijderen van alle cookies in uw browser eventueel ook de via de opt-out-link verkregen opt-out-cookies opnieuw zult moeten plaatsen.

Hieronder vindt u ook links naar de privacyverklaringen van de bovengenoemde dienstverlener Criteo SA.

Privacyverklaring: https://www.criteo.com/de/privacy/
Opt-out-link: https://www.criteo.com/de/privacy/ (onder 'Keuzemogelijkheden voor gebruikers') Een andere mogelijkheid om cookies te deactiveren wordt geboden door de 'Präferenzmanager' van de BVDW (Duitse vereniging voor digitale economie) via de link: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html evenals het internetplatform Your Online Choices via de link: www.youronlinechoices.com/de.

3. Tegoedbonnen van Sovendus GmbHGmbH

Voor het selecteren van tegoedbonnen die voor u momenteel interessant zijn, worden de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres gepseudonimiseerd en versleuteld doorgezonden naar Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (hierna te noemen: 'Sovendus') (art. 6, lid 1, sub f AVG). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt met inachtneming van een eventueel aanwezig bezwaar tegen reclame door Sovendus gebruikt (art. 21, lid 3 en art. 6, lid 1, sub c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend ten behoeve van gegevensbescherming gebruikt en doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1, sub f AVG). Verder geven we ten behoeve van facturering gepseudonimiseerde ordernummers, waarde van bestellingen inclusief valuta, sessie-id's, kortingscodes en tijdstempels door aan Sovendus (art. 6, lid 1, sub f AVG). Indien u geïnteresseerd bent in een tegoedbon van Sovendus, er voor uw e-mailadres geen bezwaar is gemaakt tegen reclame en u op de enkel in dat geval getoonde banner van de tegoedbon klikt, worden uw adres, naam en e-mailadres door ons versleuteld aan Sovendus doorgegeven ter voorbereiding van uw tegoedbon (art. 6, lid 1, sub b en f AVG).

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus kunt u ontlenen aan de online privacyverklaring die staat op www.sovendus.de/datenschutz

4) Usemax

Usemax advertisement is een dienst van Emego GmbH, Werdener Str. 36, 46047 Oberhausen, Duitsland. Bij het opvragen van de website van Falke wordt bij de gebruiker een cookie geplaatst via de Adserver van usemax waarin een verwijzing staat naar het surfgedrag van de gebruiker. De informatie die hiermee is verkregen dient voor het individueel en gepersonaliseerd aanspreken van de gebruiker via de website van FALKE, via e-mail of via plaatsing van reclame op websites van derden die zijn verbonden met usemax. Via de volgende link kan de gebruiker de gegevens verwijderen die over hem zijn verzameld: 
https://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=Falke&id=39238.

5) ChannelPilot

Deze website maakt gebruik van ChannelPilot, een online marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH. Het gebruik vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1 sub f AVG. ChannelPilot maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen), zodat een analyse van uw gebruik van de website kan worden gemaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, zoals type en versie van de browser,

 • URL van de verwijzer (de hiervoor bezochte website),
 • hostnaam van de gebruikte computer (IP-adres),
 • tijdstip van het verzoek aan de server
worden doorgaans naar een server van ChannelPilot in Duitsland doorgezonden en daar opgeslagen. Het IP-adres dat in het kader van ChannelPilot door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van ChannelPilot. Verder wordt het IP-adres door ChannelPilot enkel voor een korte periode (doorgaans maximaal 24 uur) tussentijds opgeslagen en daarna onherkenbaar gemaakt. De tussentijdse opslag gebeurt zonder uitzondering voor het opsporen van mogelijke klikfraude (botdetectie).

In opdracht van de beheerder van deze website zal ChannelPilot deze informatie gebruiken om de prestatie van de verbonden kanalen voor online marketing zoals idealo.de of Google Shopping te beoordelen. U kunt de opslag van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de overeenkomstige instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van deze website in verband staande gegevens (incl. uw IP-adres) bij ChannelPilot, alsmede de verwerking van deze gegevens door ChannelPilot voorkomen door de onderstaande opt-out-link te gebruiken: 
www.channelpilot.de/optout.

Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt. De opt-out-cookie is alleen van toepassing op de als laatste gebruikte browser. Indien u de cookies in deze browser verwijdert, dient u de opt-out-cookie opnieuw te plaatsen. Meer informatie over de gegevensbescherming van ChannelPilot kunt u vinden onder 
www.channelpilot.de/datenschutz.

14. Gebruik van Google Maps

Op de website van de firma FALKE KGaA wordt gebruik gemaakt van Google Maps (API) van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS) (“Google”). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel te presenteren. Reeds bij een op-roep van de vervolgpagina’s, waarin de kaart van Google Maps geïntegreerd is, wordt er informatie over het gebruik van de website van de firma FALKE KGaA (zoals bv. het IP-adres van de gebruiker) aan servers van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie eventueel verder aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet met andere gegevens in verbinding brengen. Toch zou het technisch mogelijk zijn dat Google de door het gebruik van Google Maps verkregen gebruikersgegevens ter identificatie van de gebruikers gebruikt, op basis daarvan per-soonlijkheidsprofielen van gebruikers opmaakt of voor externe doeleinden verwerkt en gebruikt, waarop de firma FALKE KGaA telkens geen invloed heeft en kan hebben. De gebruiksvoorwaarden van Google kunnen op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html ingekeken worden. De bijkomende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn in te kijken op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html Uitvoerige informatie over de gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps zijn op de website van Google („Google Privacy Policy“) te vinden: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Als de gebruiker met de toekomstige overdracht van zijn gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps niet akkoord is, bestaat de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig te deactiveren doordat de gebruiker de toepassing JavaScript in zijn browser uitschakelt. Van Google Maps en daardoor ook van de weergave van kaarten op de website van de firma FALKE KGaA kan dan geen gebruik gemaakt worden.

15. Bescherming van minderjarigen

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen zonder de toestemming van ouders of verzorgers geen persoonsgegevens aan FALKE KGaA doorgeven. Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt mogen enkel persoonsgegevens aan FALKE KGaA verstrekken, indien ze de uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben van hun ouders of verzorgers. Anders dienen zij 16 jaar of ouder te zijn. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

16. Rechten van de betrokken persoon

Indien persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene zoals bedoeld in de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht van inzage

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken een bevestiging te verstrekken over het feit of er door ons al dan niet persoonsgegevens van u worden verwerkt. Indien deze gegevens worden verwerkt, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke vragen om inzage te verstrekken in de volgende informatie:

 • de doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • de periode gedurende welke uw persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet precies te zeggen is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • uw recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in art. 22, lid 1 en 4 AVG bedoelde profilering en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.
U hebt het recht om inzage te verkrijgen of de u betreffende persoonsgegevens aan derde landen of aan internationale organisaties worden verstrekt. In verband hiermee hebt u het recht in kennis te worden gesteld van de juiste waarborgen overeenkomstig art. 46 AVG inzake de doorgifte.

2. Recht op correctie

U hebt ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke het recht op rectificatie en/of vervollediging van uw persoonsgegevens, indien deze onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de rectificatie onverwijld door te voeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht te verlangen dat de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking beperkt, indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door u, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt u om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
 • u hebt overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met toestemming van u of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.
Indien de verwerking van de persoonsgegevens volgens bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat deze beperking wordt opgeheven.

4. Recht op gegevenswissing

Verplichting tot wissing
U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging worden gewist en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a of art. 9, lid 2, sub a AVG berust en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • u maakt overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt overeenkomstig art. 21, lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking;
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting conform het recht van de Unie of van de lidstaat die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8, lid 1 AVG.

5. Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art. 17, lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen waaronder technische maatregelen om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

6. Exceptions

Het recht op gegevenswissing is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in het recht van de Unie of de lidstaat neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig art. 9, lid 2, sub h en i en art. 9, lid 3 AVG;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89, lid 1 AVG voor zover het in sub a bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7. Recht op informatie

Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke, is deze verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van de rectificatie of wissing van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke informatie te verlangen over deze ontvangers.

8. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht uw persoonsgegevens die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt verder het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6 lid 1, sub a AVG of art. 9, lid 2, sub a AVG of op een overeenkomst uit hoofde van art. 6, lid 1, sub b AVG; en de verwerking via geautomatiseerde processen wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht op overdraagbaarheid hebt u daarnaast het recht dat uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

9. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, sub e of f AVG met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde processen waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

Recht van bezwaar zoals bedoeld in § 15 lid 3 van de Duitse telecommunicatiewet:

U kunt de analyse van het gebruikersgedrag tegengaan wanneer u in uw browser het plaatsen van cookies van dit domein 'FALKE.com' blokkeert, doordat u bijvoorbeeld een uitzondering in uw browser instelt. Raadpleeg eventueel de helpfunctie in uw browser om te kijken hoe dit kan worden ingesteld

U kunt natuurlijk ook afzonderlijk per geval of periodiek de bovengenoemde cookies in uw browser verwijderen om trackinginformatie te verwijderen.

Wanneer u in uw browser de zogenaamde do-not-trackfuncties (hierna te noemen: 'DNT') hebt geactiveerd, dan wordt uw bezoek van de webpagina's door de webanalysetool automatisch niet geregistreerd. Indien u niet weet hoe u DNT in uw browser moet activeren, kunt het beste de helpfunctie van uw browser erop naslaan. Let op: Bij gebruik van Internet Explorer 10 of 11, wordt uw bezoek na het activeren van de do-not-trackfunctie alsnog gevolgd. In dit geval willen we u verzoeken om de tracking handmatig uit te zetten.

U hebt verder de mogelijkheid om elke vorm van gebruikersanalyse op deze website voor de toekomst tegen te gaan door bijvoorbeeld een zogenaamde blokkeercookie of opt-out-cookie te plaatsen. Dan kan gebeuren via een selectievakje. Zolang u deze cookie in uw browser niet verwijdert, zal een analyse van uw gebruikersgedrag achterwege blijven. U kunt indien gewenst de webanalyse voor deze website vervolgens te allen tijde weer activeren.
Informatie omtrent het bezwaar maken tegen een concreet gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bovendien nalezen in de betreffende categorie over de manier van gebruiken.

10. Recht op intrekking van de verklaring van toestemming betreffende gegevensbescherming

U hebt het recht om te allen tijde uw verklaring van toestemming betreffende gegevensbescherming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking onverlet.

11. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U hebt het recht, niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanzienlijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit

 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke;
 • is toegestaan bij een rechtsbepaling van de Unie of lidstaat die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van u; of
 • berust op de uitdrukkelijke toestemming van u.

Deze besluiten mogen niet worden gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 9 lid 1 AVG, tenzij art. 9, lid 2, sub a of g AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.
In de in punten (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

12. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de vermeende inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 AVG.

17. Publiek verwerkingsregister De informatie over de doeleinden van de gegevensverzameling, -verwerking en het gebruik van gegevens, over het soort gegevens dat we opslaan etc. kunt u verder hier in ons publieke register van de verwerkingsprocessen nalezen.

18. Toelichting bij privacyverklaring

Tenzij anders geregeld, is op het gebruik van alle informatie die we over u en uw klantaccounts hebben deze privacyverklaring van toepassing. FALKE KGaA behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring voortdurend te wijzigen in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen en vereiste beveiligingsmaatregelen en zal eventuele wijzigingen op deze plaats doorgeven. Versie: april 2018

19. Overige informatie

FALKE KGaA zet zich in om door middel van het gebruik van alle technische en organisatorische mogelijkheden uw persoonsgegevens zo op te slaan dat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Verder geldt zowel voor de medewerkers van FALKE KGaA alsmede eventuele dienstverleners een geheimhoudingsplicht en de plicht tot naleving van bepalingen inzake gegevensbescherming.

20. Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming

FALKE KGaA
Oststraße 5
D-57392 Schmallenberg
Duitsland
Contactgegevens:
Telefoon: 00800 - 22 033 022 E-mail : online@FALKE.com

Functionaris voor gegevensbescherming binnen het bedrijf: Günther Rams E-mail : datenschutz@FALKE.com
Versie: mei 2018

Chess Heren Kousenvoetjes

Chess Heren Kousenvoetjes

12.00 EUR

incl. btw excl Verzendkosten

Dit artikel is helaas niet meer beschikbaar. Maar ergert u zich niet, we hebben nog vele andere coole producten.

De sneakersokken met het contrasterend schaakbordmotief krijgen met de rubberen boordafsluiting in neonkleur een hip accent. Dankzij gekamd katoen voelen de diep uitgesneden herensokken zeer comfortabel aan. De typische Burlington-labeling bevindt zich in de teen. Artikelnummer 20553

Ches

meer weergaven ...

Chess Heren Kousenvoetjes

made with love

Ik ben gemaakt van 63% Polyamide, 35% Katoen, 2% Elastaan om je een perfecte pasvorm te geven.

 • Gekamd katoen
 • Schaakbordmotief met neondetail
 • Burlington-opschrift in de teen
zorg voor mij
Machinewas op 40°C
Niet drogen in droogtrommel
Strijken niet toegestaan
Niet chemisch reinigen
Bleken niet mogelijk
what's your style

Toon ons je nieuwe stijl op Instagram op #burlingtonsocks!

Naar Instagram

Andere klanten houden van

Pays Verzendkosten Verzending Gratis verzending vanaf Gratis verzending vanaf
Belgium 5,90 € 49,00 €
Bulgaria 12,00 € -
Cyprus 19,00 € -
Czech Republic 8,90 € -
Deutschland 3,90 € 29,00 €
Denmark 5,90 € -
Estonia 12,00 € -
Finland 8,90 € -
France 4,99 € 65,00 €
Greece 8,90 € -
Hungary 8,90 € -
Italy 9,90 € -
Ireland 8,90 € -
Latvia 12,00 € -
Lithuania 12,00 € -
Luxembourg 5,90 € -
Malta 19,00 € -
Nederland 5,90 € 49,00 €
Österreich 5,90 € 49,00 €
Poland 8,90 € -
Portugal 8,90 € -
Romania 12,00 € -
Schweiz 9,00 CHF -
Slovakia 8,90 € -
Slovenia 12,00 € -
Spain 8,90 € -
Sweden 8,90 € -
United Kingdom 2,90 £ 49,00 £